Stand van zaken. Coöperatie i/o

Beste dorpsgenoten,

Op de valreep van 2018 informeren wij u graag over de stand van zaken van de energie-initiatieven in Koudekerke, waarvoor u zich als belangstellende hebt opgegeven.

Op 19 september 2017 is er een informatiebijeenkomst geweest over de mogelijke oprichting van een energiecoöperatie. Hierbij waren circa 100 belangstellenden aanwezig. Er bleek een breed draagvlak te zijn voor zo’n oprichting en een 15-tal personen gaven zich op om over de aanpak hiervan mee te denken en te komen tot statuten en een bestuur.

Deze mensen (al spoedig ‘de Denktank’ genoemd) zijn begin oktober bij elkaar geweest om over de aanpak en de inrichting van de energiecoöperatie te praten. Uit deze discussie werd duidelijk dat alle inwoners van Koudekerke en Dishoek de mogelijkheid moeten krijgen om in de coöperatie mee te doen en mee te denken. Deze betrokkenheid moet los staan van het al dan niet financieel participeren in de initiatieven, waarvan het op te richten zonnepark aan de braamweg het eerste zal zijn. Aan de andere kant moet het natuurlijk wel zo zijn dat degenen die financieel participeren hiervoor een redelijke vergoeding krijgen. Deze financiële participanten zullen in ieder geval lid van de coöperatie moeten zijn.

Uit de Denktank is ook een voorlopig bestuur gevormd, dat de opdracht heeft gekregen om concept-statuten en een concept-reglement op te stellen en om verdere voorbereidingen voor de oprichting van de energiecoöperatie te treffen. Het voorlopig bestuur is hiermee aan de slag gegaan en de concept-statuten en het –reglement zijn thans zover gereed, dat zij half januari aan de Denktank kunnen worden voorgelegd. Vervolgens kunnen de statuten bij een notaris worden vastgelegd en is de energiecoöperatie Koudekerke een feit. Er kan dan begonnen worden met het werven van leden, de organisatie van een ledenvergadering en het kiezen van een definitief bestuur en dergelijke. Naar verwachting zal die eerste ledenvergadering begin april 2018 kunnen worden gehouden.

Parallel aan de hierboven genoemde organisatorische voorbereidingen zijn er ook andere initiatieven ontwikkeld. Allereerst is er het aanvragen van een zogenaamde SDE-subsidie door Zeeuwind, die als samenwerkingspartner optreedt en als formele initiatiefnemer optreedt zolang onze coöperatie nog niet is opgericht en rechtspersoonlijkheid bezit. Daarnaast is er ook een vergunning aangevraagd voor de aanleg van het zonnepark aan de Braamweg, welke vergunning inmiddels is verleend.

De gemeente Veere en de Rabobank Walcheren/Noord-Beveland hebben hun steun toegezegd, dit wordt momenteel ook verder uitgewerkt

Er zit dus duidelijk schot in de oprichting van de energiecoöperatie Koudekerke. De eerstvolgende belangrijke stap is de besluitvorming over het toekennen van de SDE-subsidie. Deze wordt eind februari/begin maart 2018 verwacht. Als deze subsidie wordt toegewezen, kan overgegaan worden tot definitieve oprichting van de coöperatie en het werven van leden en financiers. Ook kan dan een begin gemaakt worden met de voorbereidingen voor de aanleg van het zonnepark.

Het spreekt vanzelf dat wij u op de hoogte houden over deze stappen en dat u een uitnodiging krijgt voor de eerste ledenvergadering. U kunt op dit moment al bijdragen aan ons initiatief door er verdere bekendheid aan te geven en misschien vrienden en bekenden over te halen om zich op te geven als belangstellende.