Ledenvergadering 20 november

Uitnodiging Voor de tweede ledenvergadering van deze coöperatie.

Datum: dinsdag 20 november 2018
Locatie: Couburg grote zaal, Duinstraat 4a
Aanvang: 19:30 uur
Zaal open: 19:00 uur

Agenda en stukken:

2018-11-20 Agenda algemene ledenvergadering 20 november 2018_1
2018-11-20 Agendapunt 4 Ledenvergadering 20 nov 2018
2018-11-20 Agendapunt 5 Ledenvergadering 20 nov 2018
2018-11-20 Lidmaatschap Particulieren

De overige stukken o.a. begroting 2019 en notulen van de vorige vergadering worden beschikbaar gesteld tijdens de vergadering.

Achter de Schermen – update

Na de ledenvergadering van 29 mei j.l. is er veel gebeurd. De belangrijkste feiten zijn:

–  De BV, die straks het zonnepark moet gaan bouwen en beheren, is opgericht. Onze Coöperatie Energieneutraal Koudekerke/Dishoek (EKD) en Zeeuwind zijn ieder voor 50% aandeelhouder van deze BV.

–  Er is een kandidaat-bouwer voor het zonnepark geselecteerd en de onderhandelingen met deze partij over de bouw zijn in een ver gevorderd stadium

–  De bouw van het zonnepark start waarschijnlijk eind dit jaar of begin volgend jaar. Het is de bedoeling dat het zonnepark in april, als de zon weer volop gaat schijnen, elektriciteit gaat produceren.

Op de tweede ledenvergadering in november (zie boven) praten we u graag bij over bovenstaande zaken. Niet alleen leden, maar ook belangstellenden zijn daar van harte welkom. Er is dan alle gelegenheid om vragen te stellen.

Daarnaast zijn er enkele inhoudelijke punten, waar de ledenvergadering besluiten over moet nemen. Deze zijn een vervolg op de discussie in de vorige ledenvergadering:

–  Het bestuur stelt voor om de statuten te wijzigen voor wat betreft het lidmaatschap.

–  Het bestuur komt met een voorstel om de contributie aan te passen.

Na de pauze wordt uitgebreid stilgestaan bij de uitgifte van obligaties, waarmee leden van onze coöperatie financieel kunnen participeren in het nieuw te bouwen zonnepark.

De agenda voor de ledenvergadering en de daarbij horende voorstellen vindt u binnenkort op deze website.

Samenvatting van de ledenvergadering van 29 mei 2018

Samenvatting van de ledenvergadering van 29 mei 2018

Deze eerste ledenvergadering van de Coöperatie Energieneutraal Koudekerke/Dishoek (EKD, formeel opgericht op 2 februari 2018) werd door ruim 100 leden en belangstellenden bijgewoond. Vóór de pauze had de vergadering een informatief karakter. Na een korte historische terugblik werd uitgebreid stilgestaan bij de bouw van het nieuwe zonnepark aan de Braamweg. Hiervoor werkt EKD samen met de coöperatie Zeeuwind. Deze laatste heeft veel kennis en ervaring op gebied van de duurzame productie van energie. De twee coöperaties vullen elkaar dus goed aan: waar de één (Zeeuwind) kennis en ervaring inbrengt, zorgt de ander (EKD) voor lokaal draagvlak.

Het is de bedoeling om in het nieuw te bouwen zonnepark aan de Braamweg (3 hectare) een productievermogen van 3 megawatt aan zonnepanelen te installeren. Dit is genoeg energie voor circa 700 huishoudens. Voor de bouw en het beheer van het zonnepark zal een aparte BV worden opgericht, waarvan EKD en Zeeuwind ieder voor 50% aandeelhouder zijn. Voor deze bouw is een investering nodig van ruim 2 miljoen euro. Dit zal gefinancierd worden met een bancaire lening en een eigen vermogen van ongeveer 0,3 miljoen euro. Ter verkrijging van dit eigen vermogen gaat de BV voor leden van de Coöperatie Energieneutraal Koudekerke obligaties uitgeven tegen een rente van 4-5% en een looptijd van 10-15 jaar. Dit najaar komt nadere informatie beschikbaar over de details van deze financiering en de manier waarop leden kunnen meedoen.

Na de pauze was er het besluitvormend gedeelte van de ledenvergadering. Daarin werd onder andere een bestuur gekozen, waarbij de leden van het voorlopig bestuur tot definitieve bestuursleden werden benoemd. Naar aanleiding van de statuten is aandacht gevraagd voor niet-inwoners met onroerend goed in de gemeente en de mogelijkheid voor een lidmaatschap van deze groep. Omdat het de bedoeling is dat alle energieafname in het gebied wordt betrokken bij de realisatie van een energieneutrale status heeft het bestuur toegezegd m.b.t. het lidmaatschap met een voorstel voor een wijziging van de statuten te komen bij de volgende ledenvergadering. Bij de vaststelling van het huishoudelijk reglement was er discussie over de hoogte van het (eenmalige) inleggeld en de (jaarlijkse) contributie voor leden. De door het bestuur voorgestelde regeling (0,- euro inleggeld en 25,- euro contributie) is voorlopig vastgesteld, met de afspraak dat het bestuur zich beraad op een lagere contributie en in de volgende ledenvergadering eventueel terugkomt met een nieuw voorstel. Deze ledenvergadering zal eind 2018 plaatsvinden en bij die gelegenheid zal nadere informatie worden verstrekt over de bouw van het zonnepark en over de mogelijkheid om daarin met obligaties te participeren.