Samenvatting van de ledenvergadering op 20 november 2018

De ledenvergadering werd door circa 100 personen bijgewoond, waaronder 41 leden van de coöperatie. De vergadering bestond uit twee gedeelten. Voor de pauze was er een huishoudelijk deel, waarin onder andere enkele wijzigingen in de statuten en het huishoudelijk reglement zijn vastgesteld. Het programma na de pauze had een informerend karakter en ging over voorgenomen wijze van uitgifte van obligaties voor het zonnepark aan de Braamweg.
De wijziging van de statuten heeft betrekking op een verruiming van de mogelijkheid om lid te worden van de coöperatie. Dit lidmaatschap staat nu niet alleen meer open voor inwoners en bedrijven van postcodegebied 4371, maar voor iedereen die hier onroerend goed bezit én ook elektriciteit afneemt. Na deze statutenwijziging kunnen dus ook eigenaren van zomerwoningen in Koudekerke en Dishoek lid worden van de energiecoöperatie. De wijziging van het huishoudelijk reglement betrof de hoogte van het lidmaatschapsgeld. In de vorige (en eerste) ledenvergadering is het bestuur gevraagd hierover na te denken. Om de drempel voor een lidmaatschap zo laag mogelijk te houden is de lidmaatschapsbijdrage nu vastgesteld op 10 euro per jaar en het (eenmalige) entreegeld op 0 euro. Beide voorstellen zijn met algemene stemmen goedgekeurd.
Na de pauze hebben Martijn van der Pouw (Zeeuwind) en penningmeester Wim Francke (Coöperatie EKD) een toelichting gegeven op de voorgenomen wijze van uitgifte van obligaties voor het zonnepark aan de Braamweg. Deze obligaties zullen worden uitgegeven door Zonnepark B.V., de juridisch eigenaar van het park, waarvan Coöperatie EKD en Zeeuwind ieder voor 50% aandeelhouder zijn. Het gaat om een investering van in totaal ca. 3 miljoen euro, waarvan 85% bancair gefinancierd gaat worden. Het eigen vermogen (400-450.000 euro) bestaat uit de uit te geven obligaties, aangevuld met een lening van Zeeuwind. De uitgifte van obligaties zal worden gefaciliteerd door DuurzaamInvesteren.nl. Het betalen gaat via een notaris. Uiteraard moet rekening gehouden worden met onzekerheden in de exploitatie, die consequenties kan hebben voor het betalen van rente en aflossingen. Bij de inrichting van het park is er echter volop aandacht voor de diverse risico’s. Hiervoor wordt ook een verzekering afgesloten. Dit is niet alleen een vereiste richting aandeel- en obligatiehouders, maar ook naar de bank. Het proces van en de regels voor de inschrijvingsprocedure voor obligaties zal worden beschreven in een informatiememorandum. Dit memorandum zal tijdig vóór de start van de inschrijving op de website bekend worden gemaakt. Alle leden ontvangen hiervan een kennisgeving. Het is de bedoeling dat de inschrijving begint op 8 maart 2019 en 5 weken duurt, met aansluitend een periode van 2 weken dat men zich kan terugtrekken. Voorafgaand aan de start van de inschrijving zullen nog 2 inloopavonden worden gehouden (dinsdagavond 26 februari en donderdagavond 7 maart 2019), waar iedereen individueel nog vragen kan stellen. Ook zullen in de weken voorafgaand aan de inschrijving in het dorp nog meerdere oproepen worden gedaan om lid te worden van de coöperatie en één of meer obligaties af te nemen.