Nieuws bulletin september 2019

Bouw zonnepark – update
Sinds de vorige berichtgeving is er het nodige gebeurd op de bouwlocatie van het zonnepark. Het ging aanvankelijk voorspoedig, zoals u uit het vorige bulletin kunt weten staan de transformator en de omvormer opgesteld en is de opzet van de opstelling van de panelen uitgezet. Men ging als volgend de sleuven voor de bekabeling graven en na ± 70% van deze werkzaamheden, stootte men op puin in de afdeklaag van de stortplaats. De Nederlandse regelgeving bepaald dat wanneer je bij graafwerkzaamheden op puin stuit, dit moet laten onderzoeken. De reden daarvan is dat er mogelijk asbest resten in kunnen zitten. Daar asbest een gevaar is voor de gezondheid heeft de ARBO-wet de bepaling dat de werkzaamheden moeten worden stilgelegd en er onderzoek moet plaatsvinden of er vervuiling met asbest is. Dan moet een gecertificeerd bedrijf dit onderzoek doen en mag er niet verdere gewerkt worden. Dit onderzoek heeft inmiddels plaats gevonden en van 7 tot 11 oktober worden de werkzaamheden door een gecertificeerde organisatie uitgevoerd. De week daarop kan British Solar Renewables, de aannemer, weer aan de slag met de verdere bouw van het zonnepark. We hebben als bestuur van Energieneutraal Koudekerke-Dishoek, naar aanleiding hiervan, besloten de opening nu in het vroege voorjaar van 2020 te laten plaatsvinden. We houden u uiteraard via de nieuwsbrief en de website met actueel nieuw op de hoogte.

Ledenvergadering 24 september 2019.
Dinsdag 24 september j.l. was er een algemene ledenvergadering van onze coöperatie.
Graag maken wij u met dit bericht (nog een keer) deelgenoot van een aantal
mededelingen die daar gedaan zijn.

Allereerst laten wij u weten dat er door extra grondwerkzaamheden enkele weken
vertraging is in de realisatie van het zonnepark aan de Braamweg. Dit zal nu naar
verwachting eind november gereedkomen. In verband daarmee heeft het bestuur er voor gekozen om de eerder aangekondigde opening op 24 oktober 2019 niet te laten doorgaan. De opening is nu voorzien op een later moment in het voorjaar van 2020. U ontvangt hiervoor tezijnertijd natuurlijk een uitnodiging.

Verder gaat het bestuur een workshop organiseren. In deze workshop gaan leden van onze coöperatie samen met deskundigen brainstormen over mogelijke maatregelen in het kader van de energietransitie, die we in Koudekerke en Dishoek individueel of gezamenlijk kunnen nemen. De resultaten van deze brainstorm kunnen dan verwerkt wordt in een plan van aanpak wat aan de gemeente kan worden aangeboden en dat ook richting kan geven aan toekomstige investeringen van onze coöperatie. Deze workshop zal worden gehouden op dinsdagavond 26 november 2019. U wordt allen uitgenodigd deel te nemen. De vraag is of u zich dan even wilt aanmelden op emailadres  4371energieneutraal@gmail.com.

Afgelopen dinsdagavond heeft Zeeuwind-medewerker Gerrit Rentier na de pauze een boeiende lezing gehouden over de uitdagingen van de energietransitie. Deze lezing was een mooie aanloop naar de in november te houden workshop.

De presentatie van Gerrit Rentier is hier te vinden: 2019-09-24 Presentatie Leden EKD op ALV door Zeeuwind

—————————

Informatie betreffende de obligaties.

OBLIGATIEHOUDERSREGISTER

Op de algemene ledenvergadering van onze coöperatie waren er vragen over de informatie-verstrekking rondom het bewijs van de opname van de obligaties in het obligatiehoudersregister.

Namens Zonnepark Koudekerke BV heeft iedere obligatiehouder op 16 juli 2019 een e-mail van Zeeuwind ontvangen. Zeeuwind beheert de administratie van Zonnepark  Koudekerke BV en verzorgt daarmee de informatieverstrekking rondom de obligaties.

In deze mail is aangegeven:

  • Op welke datum de obligatiehouder zich via Duurzaaminvesteren.nl  heeft ingeschreven op de obligatielening die is uitgegeven door Zonnepark Koudekerke B.V.
  • Dat de notaris aan Zonnepark Koudekerke B.V., na afwikkeling van haar controles het register van obligatiehouders heeft doen toekomen
  • Dat in het register van obligatiehouders zijn xx obligatie(s) onder nummer(s) xx t/m xx ingeschreven op naam van de OBLIGATIEHOUDER, Zonnepark Koudekerke B.V. verwelkomt u dan ook graag als obligatiehouder per 14-06-2019.
  • Dat direct na uw inschrijving  u een e-mail heeft ontvangen met uw inschrijfnummer én een link naar uw inschrijfformulier. Dit inschrijfformulier én deze e-mail van 16-07-2019 waarin de aan u toegewezen obligatienummers zijn opgenomen, zijn gezamenlijk uw bewijs van inschrijving. Op een later moment zult u online toegang krijgen tot uw gegevens.

 

Graag wijzen wij u er nogmaals op dat het bestuur van de Coöperatie niet het aanspreekpunt of contactpersoon is voor vragen rondom de obligaties.

Mocht u vragen of opmerkingen hebben rondom uw obligatie(s) in Zonnepark Koudekerke BV, dan kunt u zelf direct contact opnemen met Zeeuwind, 0118–474187.

Het bestuur,

Energieneutraal Koudekerke-Dishoek