Verslag informatiebijeenkomst 21 september over een mogelijk Energiepark in Koudekerke

Bij de informatiebijeenkomst zijn ruim 30 personen aanwezig.

1. Opening
De bijeenkomst wordt geopend door Guido Herwig, voorzitter van de Dorpsraad. Hij heet iedereen welkom.

2. Inleiding door John van Wallenburg, voorzitter Coöperatie Energieneutraal Koudekerke Dishoek.
Hij maakt de volgende opmerkingen bij het te presenteren ontwerp:
– Volgens de opgave van de Regionale Energie Strategie (RES) dient de gemeente Veere in totaal 60 tot 70 MW zonne-energie op te wekken, 60 tot 70 MW is 25 keer de omvang van het zonnepark aan de Braamweg. Koudekerke/Dishoek dient daarvan een evenredig deel bij te dragen. De regie ligt bij het dorp, als het dorp dat tenminste oppakt.
– Benutten van daken van bedrijven als alternatief voor een zonnepark: dat valt tegen; er zijn 68 bedrijven benaderd maar de meeste vielen af bijvoorbeeld omdat de oppervlakte te klein was of de dakconstructie te licht of omdat er problemen waren met de netaansluiting. Uiteindelijk bleven er slechts drie over.
– We moeten het opwekken van energie niet aan de commercie over laten, want dan is er geen voordeel voor het dorp.
– Als het dorp zelf een energiepark ontwikkelt is verdere druk op de (agrarische) grond bij het dorp tegen te houden.
– Er komt een nieuwe toevoerweg vanaf het Karreveld naar de rotonde in de Braamweg.
– Het beoogde terrein voor het park (hoek Braamweg/rondweg) staat te koop. Voor dit terrein zijn beperkte mogelijkheden, goede agrarische productie is niet mogelijk en het terrein scoort hoog op de provinciale Zonneladder wat betreft geschiktheid voor gebruik als zonnepark. Er zijn nauwelijks alternatieve gebruiksmogelijkheden. De zonnepanelen liggen er 20 tot 25 jaar. Daarna kan een nieuwe afweging worden gemaakt.
– Bij het ontwerp is een kwalitatieve insteek gevolgd. Daartoe is een recreatieve functie toegevoegd (door het rondje dorp langs de bunkerroute te voltooien) met uitbreiding van de waterpartij (ook voor waterberging). Daarnaast wordt de plaatsing van een snellaadstation onderzocht als extra economische drager (dat maakt het plan ook economisch haalbaar) en ook de aanleg van een hub voor het parkeren (wat kan leiden tot afname van de parkeerdruk in het dorp, die is toegenomen door het betaald parkeren bij het strand).

Ontwerp mogelijk energiepark.

3. Toelichting op de landschappelijke inpassing door Jan van Minnebruggen, landschapsarchitect van Bosch & Slabbers
Deze maakt de volgende opmerkingen:
– er moet sprake zijn van een kwalitatieve inrichting van het zonnepark.
– het landschap zelf is altijd de basis van het ontwerp.
– zonnepanelen op daken heeft de voorkeur, maar de mogelijkheden daartoe zijn beperkt.
– landschappelijke inpassing betekent niet dat de zonnepanelen worden verstopt, ze worden ingepast.
– het beoogde perceel ligt behoorlijk laag (1 mtr lager dan de rondweg) zodat het zicht op de kerk blijft bestaan over de zonnepanelen heen.
Voor deze inpassing gelden de volgende randvoorwaarden:
– de panelen moeten laag geplaatst worden om de openheid behouden.
– visuele inpassing: om de panelen worden Zeeuwse hagen gepland als buffer.
– aan het water van de watergang moet ruimte geboden worden, en er moeten natuurlijke oevers worden aangelegd.
Daarnaast is het de bedoeling de bunkerroute te doortrekken via een bestaande brug en een trekpontje. Tussen het zonnepark en de Braamweg wordt een hoogstamboomgaard gepland met uitsparingen voor bijvoorbeeld een snellaadstation, fietsverhuur, streekwinkel en parkeren.
In aanvulling hierop merkt John van Wallenburg op dat de stand van zaken zo is dat er thans een optie ligt voor het zonnepark op het desbetreffende perceel. De eigenaren van het perceel zijn enthousiast, de provincie is ook enthousiast. De meerderheid van de raad stemt in. Alles gebeurt in samenwerking met Zeeuwind.

Ontwerp hoogstamboomgaard met uitsparingen voor bedrijven

4. Vragen en discussie onder leiding van Guido Herwig
De volgende opmerkingen worden gemaakt, gevolgd door het antwoord van de voorzitter van de coöperatie:
– Zeeuwse hagen zijn kaal in de winter; dit zal worden meegenomen in het ontwerp.
– op welke termijn vindt realisering plaats? Het streven is gericht op voltooiing binnen enkele jaren.
– hoe groot is het financiële gat bij dit ontwerp? Dat moet nog worden uitgewerkt, het is een lastige kwestie. In ieder geval mag er niet worden ingeboet op de kwaliteit.
– lid worden van de coöperatie is nog steeds mogelijk.
– wat zijn de consequenties voor de huidige benzinepomp in het dorp? Er is contact gezocht met de eigenaar van die pomp maar deze had geen belangstelling.
– de provincie zou gebruik van landbouwgrond onmogelijk willen maken: ook de filosofie van de coöperatie is het om zo min mogelijk landbouwgrond te gebruiken, maar er zal wel grond nodig zijn.
– is het niet mogelijk landbouw te plegen onder de zonnepanelen? Dat is een andere insteek dan die van de coöperatie.
– wordt de grond gekocht of gepacht? De grond staat nu te koop; als het doorgaat wordt Zeeuwind koper en de coöperatie pachter.
– de beoogde grond wordt nu gebruikt als weiland voor de paarden van de manege; is de gemeente wel bereid aan verplaatsing mee te werken? De coöperatie gaat daarvan uit.
– als de opgave van de Regionale Energie Strategie er is, waarom dan zo voorzichtig? Er moet sprake zijn van een kwalitatief goed ontwerp.
– kan de coöperatie niet rechtstreeks in overleg treden met de manegehouder? De coöperatie heeft niet de middelen om de manegehouder zelf uit te kopen.

Guido Herwig sluit de bijeenkomst.

Hierna heeft de Algemene Ledenvergadering plaatsgevonden, waar de gebruikelijke jaarstukken door de leden zijn goedgekeurd. Verder hebben de leden, mede gelet op het resultaat van de voorafgaande informatiebijeenkomst, ingestemd met een verder onderzoek naar de haalbaarheid van het gepresenteerde plan. Mogelijk kan dan eind 2021 of begin 2022 een besluit worden genomen over de realisatie.

Het bestuur.

Verkenning mogelijke realisatie Energielandschap

In verband met het gepubliceerde krantenartikel in de PZC van 26-4-2021 over de mogelijke realisatie van een Energiepark op de hoek Braamweg/Rondweg berichten wij u het volgende.

Vorig jaar hebben we vanwege de Corona-maatregelen op het laatste moment een geplande informatiebijeenkomst over de plannen voor het betreffende Energielandschap moeten afgelasten. We hebben, vanwege de beperkte omvang, toen wel de ledenvergadering kunnen houden. Maar daarbij aangegeven dat we over de plannen alle inwoners wilden informeren en niet alleen de leden. Dit alles in de veronderstelling dat we kort daarop alsnog een fysieke informatiebijeenkomst voor alle inwoners zouden kunnen organiseren. Helaas heeft de Corona-epidemie dat tot nu toe niet mogelijk gemaakt.

We hebben de tussenliggende tijd wel benut om parallel aan het informatiespoor de financiële haalbaarheid te verkennen. Als snel is duidelijk geworden dat het plan alleen financieel haalbaar is met een extra economische drager. We zien daarvoor een mogelijkheid in de vorm van de mogelijke realisatie van een E-snellaadstation op een gedeelte van het terrein, welke met een batterij aan het Zonnepark kan worden gekoppeld. Waarmee mede met het oog op de toerismemobiliteit de gehele zuidwest kust van Walcheren kan worden bestreken. Inmiddels heeft Agritank interesse getoond in een dergelijke mogelijkheid.

Voor een verdere verkenning was een principe besluit van de gemeente Veere noodzakelijk. Wij hebben het college daarover een jaar geleden aangesproken. Men heeft ons toen verwezen naar een op te stellen Kadernota Zonne-energie.

Twee weken geleden zijn we overvallen door de behandeling van het stuk in de commissie Ruimtelijke Ordening. We hebben toen in relatie met deze Kadernota, in een inspraakreactie aandacht gevraagd voor ons verzoek om een principe besluit voor het Energielandschap. Inmiddels is de Kadernota behandeld in de raad en heeft het gemeentebestuur aangegeven dat het plan daarbinnen gerealiseerd kan worden.

Dit betekent dat we de verkenning van de financiële haalbaarheid nu kunnen voortzetten. We hopen dat Corona het mogelijk maakt om rond de zomer alsnog een fysieke informatiebijeenkomst te kunnen organiseren voor alle inwoners en leden om het plan ter besluitvorming te kunnen voorleggen.