Over ons

De Coöperatie

De Coöperatie Energieneutraal Koudekerke/Dishoek is opgericht als vervolg op de Dorpsvisie Koudekerke/Dishoek, die door de Dorpsraad en de Ondernemersvereniging in 2016 is opgesteld. In deze visie is het realiseren van een energieneutraal dorp in 2030 als een te bereiken doel gesteld. Er zijn diverse maatregelen/activiteiten genoemd die dat mogelijk moeten maken. Veel van die maatregelen/ activiteiten kunnen individueel worden opgepakt, maar er liggen ook kansen en mogelijkheden om dat collectief (in samenwerking) te doen. Zoals bij de realisatie van een Zonnepark op de oude stortplaats aan de Braamweg (zie bij projecten), waar voor zo’n 750 huishoudens stroom kan worden opgewekt. Om deze activiteit, maar ook toekomstige activiteiten organisatorisch vorm te geven is de coöperatie opgericht. Inmiddels is er een bestuur gevormd (zie hierna) en is er een denktank geformeerd.

Maart 2021

Onze doelstellingen zijn niet veranderd, maar inmiddels is het Zonnepark gerealiseerd en wordt sinds februari 2020 energie aan het net geleverd. In een Plan van Aanpak hebben we vervolgactiviteiten opgenomen op weg naar een energie neutrale status in 2030. Zo zijn we, samen met Zeeuwind, aan het onderzoeken of een tweede Zonnepark in de vorm van een energielandschap levensvatbaar is, en zeker zo belangrijk, of er draagvlak is binnen Koudekerke/Dishoek. Daarnaast hebben we een mobiliteitsplan opgesteld en zijn doende met de uitvoering daarvan. Inmiddels hebben er twee wisselingen in het bestuur plaatsgevonden. Twee bestuursleden van het eerst uur zijn volgens het rooster afgetreden en waren niet herkiesbaar. Gelukkig hebben we hiervoor opvolging gevonden. Zie bestuur hieronder.

Bestuur

John van Wallenburg (voorzitter) 

Al ruim 40 jaar met veel plezier woonachtig  in Koudekerke. Na een werkzaam leven, voor een groot deel bij het voormalige ministerie van VROM,  ben ik inmiddels gepensioneerd. Als inwoner van Koudekerke betrokken (geweest) bij diverse verenigingen, zoals de tennisvereniging  LTC De Stoof, de Oranjevereniging en Harmonie Voorwaarts. Als lid van de stuurgroep/ trekker werkgroep duurzaamheid betrokken bij opstellen Dorpsvisie Koudekerke/Dishoek, waarin o.a. het bereiken van een energieneutraal dorp in 2030 als doel is opgenomen. Vind de daartoe  benodigde energietransitie een uitdaging en wil daar graag een bijdrage aan leveren als bestuurslid van de Coöperatie.

Jan Begheyn (secretaris) 

Ik woon al meer dan dertig jaar in het buitengebied van Koudekerke. Nadat mijn jongste twee kinderen begin jaren negentig op school gingen naar ’t Klinket (toen nog Immanuelschool), werd ik gevraagd lid te worden van het schoolbestuur. Dat heb ik tien jaar met veel plezier gedaan. Toen mijn werk zich daarna verplaatste naar Den Bosch kwam Koudekerke wat meer op afstand, al verhuisde ik niet. En toen na mijn pensionering twee van mijn vroegere medeschoolbestuurders van ’t Klinket mij vorig jaar vroegen lid van het EKD-bestuur te worden heb ik graag ja gezegd. Ik denk dat energietransitie onontkoombaar is en dat het een goede zaak is dat dat niet (alleen) van bovenaf gebeurt, maar ook vanuit het dorp zelf.

Wim Francke (penningmeester)

Ik ben Wim Francke, penningmeester van de Coöperatie Energieneutraal Koudekerke/Dishoek.
Ik ben in 1998 in Koudekerke komen wonen samen met mijn vrouw Monica en ben hier dus inmiddels bijna 20 jaar woonachtig . Onze twee dochters zijn in Koudekerke opgegroeid, maar studeren inmiddels allebei in Rotterdam. Zelf ben ik met veel plezier actief in onze plaatselijke tennisvereniging LTC de Stoof. Ik heb een bedrijfseconomische achtergrond en ben werkzaam als business controller bij Emergis.
Mijn motivatie om te participeren in de coöperatie is dat ik ervan overtuigd ben dat als we onze manier van leven langer vol willen houden, dat dat anders en duurzamer moet. Daar wil ik dan ook graag zelf aan bijdragen en vorm aan geven door actief en lokaal initieven te nemen op gebied van de energietransitie. Ik denk de we samen met de inwoners van Koudekerke via de coöperatie dit doel kunnen bereiken.

Cees Verstrate (algemeen bestuurslid)

Ik ben Cees Verstraate en medebestuurslid van de opgerichte Coöperatie Koudekerke – Dishoek energieneutraal. Ik ben tevens de oudste van het team. Ik woon al mijn hele leven in Koudekerke en heb het dorp in de loop van al die jaren zien groeien naar de huidige grootte. Ik ben getrouwd en we hebben twee inmiddels al lange tijd uitwonende de kinderen, die er beiden voor hebben gekozen ons mooie dorp te verlaten. Ik ben reeds jaren gepensioneerd en werkte voor die tijd als operationeel manager bij een groot Nederlands technisch bedrijf wat nieuwbouw en onderhoud verzorgde aan grote industriële Chemische- en Energiebedrijven. Met mijn technische achtergrond ben ik erg geïnteresseerd in de techniek en met name de duurzame ontwikkelingen daarin.

Karin Bosman (algemeen bestuurslid)

Ik ben Karin Bosman en ik woon samen met mijn vriend en onze dieren sinds 2003 met veel plezier in het buitengebied van Koudekerke. Naast mijn administratieve baan zet ik mij als vrijwilliger graag in voor, voornamelijk, dieren en het milieu. Aan het energieneutraal maken van postcodegebied 4371 draag ik daarom als algemeen bestuurslid graag mijn steentje bij.