Samenvatting van de ledenvergadering op 20 november 2018

De ledenvergadering werd door circa 100 personen bijgewoond, waaronder 41 leden van de coöperatie. De vergadering bestond uit twee gedeelten. Voor de pauze was er een huishoudelijk deel, waarin onder andere enkele wijzigingen in de statuten en het huishoudelijk reglement zijn vastgesteld. Het programma na de pauze had een informerend karakter en ging over voorgenomen wijze van uitgifte van obligaties voor het zonnepark aan de Braamweg.
De wijziging van de statuten heeft betrekking op een verruiming van de mogelijkheid om lid te worden van de coöperatie. Dit lidmaatschap staat nu niet alleen meer open voor inwoners en bedrijven van postcodegebied 4371, maar voor iedereen die hier onroerend goed bezit én ook elektriciteit afneemt. Na deze statutenwijziging kunnen dus ook eigenaren van zomerwoningen in Koudekerke en Dishoek lid worden van de energiecoöperatie. De wijziging van het huishoudelijk reglement betrof de hoogte van het lidmaatschapsgeld. In de vorige (en eerste) ledenvergadering is het bestuur gevraagd hierover na te denken. Om de drempel voor een lidmaatschap zo laag mogelijk te houden is de lidmaatschapsbijdrage nu vastgesteld op 10 euro per jaar en het (eenmalige) entreegeld op 0 euro. Beide voorstellen zijn met algemene stemmen goedgekeurd.
Na de pauze hebben Martijn van der Pouw (Zeeuwind) en penningmeester Wim Francke (Coöperatie EKD) een toelichting gegeven op de voorgenomen wijze van uitgifte van obligaties voor het zonnepark aan de Braamweg. Deze obligaties zullen worden uitgegeven door Zonnepark B.V., de juridisch eigenaar van het park, waarvan Coöperatie EKD en Zeeuwind ieder voor 50% aandeelhouder zijn. Het gaat om een investering van in totaal ca. 3 miljoen euro, waarvan 85% bancair gefinancierd gaat worden. Het eigen vermogen (400-450.000 euro) bestaat uit de uit te geven obligaties, aangevuld met een lening van Zeeuwind. De uitgifte van obligaties zal worden gefaciliteerd door DuurzaamInvesteren.nl. Het betalen gaat via een notaris. Uiteraard moet rekening gehouden worden met onzekerheden in de exploitatie, die consequenties kan hebben voor het betalen van rente en aflossingen. Bij de inrichting van het park is er echter volop aandacht voor de diverse risico’s. Hiervoor wordt ook een verzekering afgesloten. Dit is niet alleen een vereiste richting aandeel- en obligatiehouders, maar ook naar de bank. Het proces van en de regels voor de inschrijvingsprocedure voor obligaties zal worden beschreven in een informatiememorandum. Dit memorandum zal tijdig vóór de start van de inschrijving op de website bekend worden gemaakt. Alle leden ontvangen hiervan een kennisgeving. Het is de bedoeling dat de inschrijving begint op 8 maart 2019 en 5 weken duurt, met aansluitend een periode van 2 weken dat men zich kan terugtrekken. Voorafgaand aan de start van de inschrijving zullen nog 2 inloopavonden worden gehouden (dinsdagavond 26 februari en donderdagavond 7 maart 2019), waar iedereen individueel nog vragen kan stellen. Ook zullen in de weken voorafgaand aan de inschrijving in het dorp nog meerdere oproepen worden gedaan om lid te worden van de coöperatie en één of meer obligaties af te nemen.

Ledenvergadering 20 november

Uitnodiging Voor de tweede ledenvergadering van deze coöperatie.

Datum: dinsdag 20 november 2018
Locatie: Couburg grote zaal, Duinstraat 4a
Aanvang: 19:30 uur
Zaal open: 19:00 uur

Agenda en stukken:

2018-11-20 Agenda algemene ledenvergadering 20 november 2018_1
2018-11-20 Agendapunt 4 Ledenvergadering 20 nov 2018
2018-11-20 Agendapunt 5 Ledenvergadering 20 nov 2018
2018-11-20 Lidmaatschap Particulieren

De overige stukken o.a. begroting 2019 en notulen van de vorige vergadering worden beschikbaar gesteld tijdens de vergadering.

Achter de Schermen – update

Na de ledenvergadering van 29 mei j.l. is er veel gebeurd. De belangrijkste feiten zijn:

–  De BV, die straks het zonnepark moet gaan bouwen en beheren, is opgericht. Onze Coöperatie Energieneutraal Koudekerke/Dishoek (EKD) en Zeeuwind zijn ieder voor 50% aandeelhouder van deze BV.

–  Er is een kandidaat-bouwer voor het zonnepark geselecteerd en de onderhandelingen met deze partij over de bouw zijn in een ver gevorderd stadium

–  De bouw van het zonnepark start waarschijnlijk eind dit jaar of begin volgend jaar. Het is de bedoeling dat het zonnepark in april, als de zon weer volop gaat schijnen, elektriciteit gaat produceren.

Op de tweede ledenvergadering in november (zie boven) praten we u graag bij over bovenstaande zaken. Niet alleen leden, maar ook belangstellenden zijn daar van harte welkom. Er is dan alle gelegenheid om vragen te stellen.

Daarnaast zijn er enkele inhoudelijke punten, waar de ledenvergadering besluiten over moet nemen. Deze zijn een vervolg op de discussie in de vorige ledenvergadering:

–  Het bestuur stelt voor om de statuten te wijzigen voor wat betreft het lidmaatschap.

–  Het bestuur komt met een voorstel om de contributie aan te passen.

Na de pauze wordt uitgebreid stilgestaan bij de uitgifte van obligaties, waarmee leden van onze coöperatie financieel kunnen participeren in het nieuw te bouwen zonnepark.

De agenda voor de ledenvergadering en de daarbij horende voorstellen vindt u binnenkort op deze website.

Samenvatting van de ledenvergadering van 29 mei 2018

Samenvatting van de ledenvergadering van 29 mei 2018

Deze eerste ledenvergadering van de Coöperatie Energieneutraal Koudekerke/Dishoek (EKD, formeel opgericht op 2 februari 2018) werd door ruim 100 leden en belangstellenden bijgewoond. Vóór de pauze had de vergadering een informatief karakter. Na een korte historische terugblik werd uitgebreid stilgestaan bij de bouw van het nieuwe zonnepark aan de Braamweg. Hiervoor werkt EKD samen met de coöperatie Zeeuwind. Deze laatste heeft veel kennis en ervaring op gebied van de duurzame productie van energie. De twee coöperaties vullen elkaar dus goed aan: waar de één (Zeeuwind) kennis en ervaring inbrengt, zorgt de ander (EKD) voor lokaal draagvlak.

Het is de bedoeling om in het nieuw te bouwen zonnepark aan de Braamweg (3 hectare) een productievermogen van 3 megawatt aan zonnepanelen te installeren. Dit is genoeg energie voor circa 700 huishoudens. Voor de bouw en het beheer van het zonnepark zal een aparte BV worden opgericht, waarvan EKD en Zeeuwind ieder voor 50% aandeelhouder zijn. Voor deze bouw is een investering nodig van ruim 2 miljoen euro. Dit zal gefinancierd worden met een bancaire lening en een eigen vermogen van ongeveer 0,3 miljoen euro. Ter verkrijging van dit eigen vermogen gaat de BV voor leden van de Coöperatie Energieneutraal Koudekerke obligaties uitgeven tegen een rente van 4-5% en een looptijd van 10-15 jaar. Dit najaar komt nadere informatie beschikbaar over de details van deze financiering en de manier waarop leden kunnen meedoen.

Na de pauze was er het besluitvormend gedeelte van de ledenvergadering. Daarin werd onder andere een bestuur gekozen, waarbij de leden van het voorlopig bestuur tot definitieve bestuursleden werden benoemd. Naar aanleiding van de statuten is aandacht gevraagd voor niet-inwoners met onroerend goed in de gemeente en de mogelijkheid voor een lidmaatschap van deze groep. Omdat het de bedoeling is dat alle energieafname in het gebied wordt betrokken bij de realisatie van een energieneutrale status heeft het bestuur toegezegd m.b.t. het lidmaatschap met een voorstel voor een wijziging van de statuten te komen bij de volgende ledenvergadering. Bij de vaststelling van het huishoudelijk reglement was er discussie over de hoogte van het (eenmalige) inleggeld en de (jaarlijkse) contributie voor leden. De door het bestuur voorgestelde regeling (0,- euro inleggeld en 25,- euro contributie) is voorlopig vastgesteld, met de afspraak dat het bestuur zich beraad op een lagere contributie en in de volgende ledenvergadering eventueel terugkomt met een nieuw voorstel. Deze ledenvergadering zal eind 2018 plaatsvinden en bij die gelegenheid zal nadere informatie worden verstrekt over de bouw van het zonnepark en over de mogelijkheid om daarin met obligaties te participeren.

Uitnodiging eerste Ledenvergadering

Hierbij nodigen wij u uit voor de eerste ledenvergadering van de Coöperatie Energieneurtraal Koudekerke/Dishoek.

Datum: 29 mei 2018
Tijd: 19:30 uur
Plaats: Grote zaal Couburg, Duinstraat 4 te Koudekerke

Hieronder vindt u de volledige uitnodigen en alle vergaderstukken.
De begroting zal tijdens de vergadering te inzage liggen.

Agenda Ledenvergadering 29 mei 2018_1
Akte oprichting Energieneutraal Koudekerke
Enquete
Huishoudelijk Reglement (concept)
Lidmaatschap Bedrijven
Lidmaatschap Particulieren
Samenstelling Bestuur en Denktank_1

Nieuw logo en beeldmerk

Afgelopen week hebben we in het bestuur enthousiast ons beeldmerk en logo ontvangen uit handen van Petri Verbrugge van THEE & TYPOGRAFIE gevestigd in de Schutterstraat.  Middels haar presentatie werd duidelijk dat de achtergrond is ontstaan uit krachtvelden in en om de aarde. De rood/oranje kleur uit de kern en de blauw/groen van de zee en de lucht. De cirkels beelden de krachtvelden om de aarde uit. Soms aan (doorgetrokken) en soms uit (gestippeld).  We gaan dit logo en beeldmerk gebruiken in al onze communicatie om herkenbaarheid in en om Koudekerke Dishoek te geven.  Onze postcode had je vast al herkend.

 

SDE subsidie is een feit

Het nieuwe jaar begint goed voor de Energiecoöperatie Koudekerke in oprichting.

Vandaag ontvingen wij het bericht dat de aanvraag van een SDE-subsidie (Stimuleringsregeling duurzame energieproductie) voor het zonnepark aan de Braamweg is toegewezen. Dat betekent dat aan een belangrijke voorwaarde voor de aanleg en exploitatie van dit zonnepark is voldaan. Zoals wij u eerder lieten weten zijn de daarvoor benodigde vergunningen reeds verleend. Dit betekent dat er nu geen belemmeringen meer zijn om over te gaan tot de oprichting van onze Energiecoöperatie.

Binnenkort overleggen wij als Voorlopig Bestuur met de  ‘Denktank’ over de vraag hoe een en ander verder vorm gegeven kan worden. Over de voortgang houden wij u op de hoogte.