Nieuwsbulletin juni 2020

Zoals eerder bericht heeft de Corona-epidemie een streep getrokken door de in het voorjaar geplande informatiebijeenkomst 2e Zonnepark/Ledenvergadering en de opening van ons Zonnepark. Inmiddels is het bestuur op ‘gepaste afstand’ twee keer bij elkaar geweest om te bezien hoe we binnen de Corona-regels beide bijeenkomsten weer kunnen oppakken.
Gezien de Corona-regels hebben we besloten af te zien van een opening van het Zonnepark en in plaats daarvan een open dag te organiseren waarbij de leden in kleinere groepen het park aan de Braamweg kunnen bezoeken. We hebben daarvoor zaterdag 26 september 2020 gepland. Eind augustus nemen we daarover een definitief besluit en zullen we kenbaar maken hoe en wanneer u zich daarvoor kunt aanmelden.

Voor de samen met de Dorpsraad te organiseren informatiebijeenkomst t.b.v. alle inwoners van Koudekerke-Dishoek over een mogelijk 2e Zonnepark met aansluitend een ALV hebben we de sporthal gereserveerd op dinsdag 29 september 2020. De ruimte in de sporthal biedt ons de gelegenheid om minimaal 100 personen te ontvangen met stoelen op 1,5 m afstand. Ook hierover nemen we eind augustus, mede gelet op de ontwikkelingen m.b.t. de Corona-maatregelen, een definitief besluit, waarna we u een uitnodiging zullen sturen. U wordt verzocht beide data alvast te reserveren.
Verder hebben alle leden een mail ontvangen waarin het vertrek van onze zeer gewaardeerde secretaris Anton van Haperen is aangekondigd. De reden daarvoor is de onverwachte benoeming van Anton in de gemeenteraad ter vervanging van een kandidaat met gezondheidsproblemen. Vanwege mogelijke belangenverstrengeling vond Anton het niet verantwoord om aan te blijven in het bestuur. We zullen hem missen, maar zijn zeer verheugd dat we, na een oproep onder de leden zonder respons, Jan Begeyn bereid hebben gevonden om de ontstane vacature in te vullen. Jan is gepensioneerd, heeft een juridische achtergrond en woont inmiddels ± 30 jaar in Koudekerke. Jan gaat voorlopig als interim aan de slag en we wensen hem daarbij veel succes. We zullen hem tijdens de ALV aan u voorstellen en hopen hem dan officieel te kunnen benoemen. Tijdens de laatste bestuursvergadering hebben we, met dank voor zijn vele verdiensten, afscheid genomen van Anton, maar zullen dit uiteraard officieel doen tijdens de komende ALV.

Tot zover mededelingen over bestuurszaken.

Het Zonnepark

We krijgen van verschillende mensen de vraag of het park nu wel of niet klaar is, omdat er nog steeds een werkbus bij de ingang staat. Het park is klaar en levert al sinds februari energie, maar de beveiliging is nog niet gereed en de oplevering heeft nog niet plaats kunnen vinden omdat de Engelse aannemer in lockdown zit. Tot die tijd houdt een Engelse bewaker toezicht.
Met de productie van het Zonnepark gaat het ons voor de ‘wind’ met een record aantal zonne-uren en het lengen van de dagen. In onderstaande grafiek is te zien wat de opbrengst is. Er wordt naarstig gesleuteld aan de mogelijkheid om op elk willekeurig moment via de website te kunnen zien wat de opbrengst in kWh’s is. Tot die tijd houden we u op de hoogte met een grafiek als onderstaand.

Het bestuur.

Nieuwsbulletin april 2020

We leven momenteel in een heel vreemde tijd, onwaarschijnlijk en nog nooit eerder zoiets meegemaakt. Toch is het  de realiteit, op alle fronten afstand houden letterlijk en figuurlijk. Geen activiteiten met groepen, geen vergaderingen waar je elkaar rechtstreeks ontmoet. Toch gaan bepaalde zaken “gewoon” door, maar dan toch behoorlijk anders. Er telt momenteel maar één ding en dat is de gezondheid. Normaal gesproken hadden we op 23 april ons Zonnepark op feestelijke wijze geopend en hadden we ons geen zorgen hoeven te maken of en hoe het terrein toegankelijk zou zijn. Deze keer liet de natuur ons niet in de steek, geen regen van enige betekenis, maar overvloedige zonneschijn en een terrein dat er groen een droog bij ligt. Het heeft helaas niet zo mogen zijn.

Toch willen we wel iets van het park laten zien en kunnen we eigenlijk alleen maar glimmen van trots. Op 17 februari is het Zonnepark energie aan het net gaan leveren en  we zelfs in de periode dat de dagen nog betrekkelijk kort waren toch wel een behoorlijke opbrengst kunnen constateren.  Enkele dagen was de opbrengst net iets boven de 1200 kWh en we hadden op 15 april zelfs een opbrengst van ruim 16.000 kWh. We kunnen dus gerust stellen dat de zon goed zijn best doet om het rendement van het park op niveau te brengen. De echte lange dagen moeten bovendien nog komen. U kunt de resultaten van de periode  17 februari tot 19 april zelf nog eens in de grafiek  bekijken en  de dagen dat er geen of nagenoeg geen zon was er duidelijk uithalen. Om de dagelijkse opbrengst  zichtbaar te maken voor iedereen wordt momenteel gewerkt aan een dataverbinding t.b.v. de website. In een filmpje kunt u het totale Zonnepark in vogelvlucht zien.

Gezien de toestand met Corona zal het u duidelijk zijn dat wij als bestuur nog geen plannen kunnen maken om de ledenvergadering bijeen te roepen.  Maar zo gauw het weer is toegestaan om op verantwoorde wijze een bijeenkomst te houden zullen we u daarvan in kennis stellen.

Namens het bestuur  Energieneutraal Koudekerke-Dishoek.

Coronavirus – update 24 maart 2020

Na de gisteren (23-maart) afgekondigde maatregelen in verband met de corona-crisis is het duidelijk dat ook de (feestelijke) opening van het Zonnepark aan de Braamweg op 23 april aanstaande niet kan doorgaan. Afhankelijk van de ontwikkelingen in de komende maanden zullen we als bestuur in een later stadium bekijken of en wanneer het organiseren van een feestelijke opening mogelijk en wenselijk is.  NB het park is ondertussen wel al productief.

Ook waar het om de uitgestelde ledenvergadering gaat, die voor 24 maart voorzien was, is het op dit moment niet duidelijk wanneer deze kan worden gehouden. Als de omstandigheden het toelaten kunnen wij mogelijk nog een vergadering uitschrijven in de weken voorafgaande aan de zomervakantie. U ontvangt daarover dan uiteraard tijdig een bericht.

Wij wensen u voor de komende tijd een goede gezondheid en veel zonnige dagen toe.

Namens het bestuur

Coöperatie Energieneutraal Koudekerke/Dishoek

Algemene Ledenvergadering AFGELAST !

Beste mensen,

In vervolg op de richtlijnen van de overheid en aanverwante zaken omtrent het corona-virus hebben we besloten de Algemene Leden Vergadering uit te stellen tot een nader tijdstip. De opening van het Zonnepark blijft VOORALSNOG op de datum staan, we weten nu nog niet of dit door kan gaan. Houd daarom deze website in de gaten voor verdere mededelingen.

het bestuur EKD

Bulletin maart 2020.

Het is al weer enige tijd geleden dat we interessante informatie met u konden delen.

Na een aantal tijdrovende vertragingen is het dan nu zover dat Zonnepark Koudekerke aan de Braamweg elektriciteit aan het net levert. Vanaf begin februari levert is ons zonnepark aangesloten op het netwerk en levert, uiteraard afhankelijk van de weersomstandigheden veel of weinig zon, pure Koudekerkse energie.

Men is momenteel volop aan het testen en inregelen. Ook heeft er een opleverinspectie op de constructie en montage plaatsgevonden door een onafhankelijke technisch inspecteur. Het was prettig om vanuit die hoek te horen dat het park erg goed gebouwd is. Hij concludeerde dat het een van de beter gebouwde parken in Nederland is.

Van de afnemer van onze energie, Vandebron, kregen we de mededeling dat er nu lokale energie bij hun kan worden afgenomen. Dat levert voor zowel de klant die overstapt als voor de BV Zonnepark Koudekerke een leuk voordeel op. Het kan dus heel aantrekkelijk zijn om nu lid te worden van onze coöperatie Energieneutraal Koudekerke Dishoek.

Op de aanstaande ledenvergadering, 24 maart, zullen we de voorwaarden bij onze leden bekend maken.

Verder is de datum van de officiële opening, wat we op een feestelijke wijze gaan doen, inmiddels bekend. Donderdag 23 april s’ middags om 15:00 uur gaat dit plaatsvinden.

Namens het bestuur Energieneutraal Koudekerke – Dishoek

Nieuwsbulletin februari 2020

Reserveer onderstaande data 

Het zonnepark aan de Braamweg is gereed en levert sinds enkele weken Koudekerkse elektriciteit aan het landelijk netwerk. Alle reden dus voor een feestelijke opening van het Zonnepark. Deze gaat plaatsvinden op donderdagmiddag 23 april 2020. Leden van Coöperatie Energieneutraal Koudekerke ontvangen begin april een officiële uitnodiging.

Er doet zich een Koudekerke de mogelijkheid voor om een tweede zonnepark te realiseren. Om inwoners van Koudekerke en Dishoek te informeren organiseren de Coöperatie Energieneutraal Koudekerke/Dishoek en de Dorpsraad Koudekerke samen een Informatiebijeenkomst Zonnepark II Koudekerke. Deze bijeenkomst wordt gehouden op dinsdagavond 24 maart en duurt tot circa 20.45 uur. Na de pauze houdt de Coöperatie Energieneutraal Koudekerke/Dishoek dan een Algemene ledenvergadering EKD. De leden van de coöperatie ontvangen begin maart een agenda met de bijbehorende stukken voor de vergadering

Voor nadere informatie: 4371energieneutraal@gmail.com

Nieuwsbulletin januari 2020.

Hoever is de bouw van het zonnepark?

Het bestuur van Coöperatie Energieneutraal Koudekerke – Dishoek wens u in alle opzichten een “zonnig” 2020 toe.

De bouw van het zonnepark vorderde in de laatste weken van november en eerste weken van december gestaag. Dit ging onder minder gunstige weersomstandigheden dan ieder wenste. Heftige regen en harde wind, tot stormachtige uitlopers toe, leidden er toe dat het beduidend minder vlot ging dan we allen hadden gehoopt. We hebben respect voor de montage ploeg die deze weersomstandigheden trotseerden, maar ondanks dat is het niet gelukt om de werkzaamheden zover af te ronden dat het montagedeel voor de feestdagen afgerond kon worden.

Na twee weken welverdiend verlof is de montage weer van start gegaan en volgt de afbouw, waarna het testen en inregelen kan gaan plaatsvinden. De verwachtingen zijn hoog gespannen en we duimen voor goede weersomstandigheden.

Om u een beeld te geven hoe het er nu uitziet hebben we een tweetal overzicht foto’s gemaakt.

Namens het bestuur.

Coöperatie Energieneutraal Koudekerke – Dishoek.

Nieuwsbulletin november 2019-2.

Laatste nieuws bouw zonnepark Koudekerke. (28-11-2019)

De bouw van het zonnepark verloopt nu voorspoedig. De constructie wordt geplaatst en ook de panelen worden gemonteerd, hiermee komt er zicht op het eindresultaat. Naar verwachting gaat het park in 2019 nog aan het net en kunnen we straks onze feestverlichting laten branden met het gevoel dat we licht van ons park hebben. Zoals belooft ook nog wat actuele foto’s.

 

Workshop 26 november.

De op 26 november gehouden workshop was een bijzonder interessante avond. De opkomst was niet zo dat we stoelen bij moesten zetten, maar kwaliteit gaat voor kwantiteit en dat was ook deze avond het geval. Alle personen die aanwezig waren, zo’n 20 man en inderdaad het waren helaas alleen mannen, deden actief mee met de items die op de agenda stonden. Een tweetal onderwerpen stak er met kop en schouders boven uit. Dat was bij ”gebouwde omgeving” het punt isoleren en bij ”mobiliteit” de deelauto’s. Wat zeker ook een interessant punt was de mogelijkheid voor terugwinning van warmte uit het rioolwater, waar in de Braamweg een verzamelpunt is vanuit de buurdorpen. Met het resultaat van deze workshop gaan we als bestuur aan de slag om een actieplan te maken en bekijken wat het meest haalbare hiervan is. Zeker dank aan ieder die voor de inbreng en het succes van deze avond hebben gezorgd.

De inleider Gerrit Rentier, van ZEEUWIND was na afloop erg enthousiast over deze avond.

Namens het bestuur.

 

Nieuws bulletin november 2019

Bouw zonnepark.

In oktober stagneerde de bouw van het zonnepark en werd er achter de schermen aan een oplossing gewerkt om de oorzaak, puin in de afdeklaag, op verantwoorde wijze aan te pakken. Dat koste tijd om de juiste bedrijven die dat kunnen en mogen doen, niet alleen te vinden, maar het werk moest ook nog in hun planning ingepast kunnen worden. Uiteindelijk is dat gelukt en kon er met het verwijderen van het gevonden puin en het vervangen van schone aarde, verder gegaan worden met het graafwerk en het leggen van de bekabeling. De aanvoer van de panelen en constructie die nodig is om de panelen te monteren kon wel doorgaan. Alle materialen zijn inmiddels ter plekke hier en daar is gestart met het opstellen van de constructies. Het bouwterrein is inmiddels, door de heftige regen van de laatste weken, behoorlijk van grote plassen water voorzien. Dat beperkt zich gelukkig hoofdzakelijk tot de aanvoerroutes en het veld waar de panelen geplaatst moeten worden ligt er nog steeds goed bij. In week 46 gaat de bouw op volle kracht verder en de planning is dat voor de kerstdagen het park operationeel is. Enkele foto’s laten zien hoe het terrein met de materialen en sleuven met bekabeling er nu bij ligt. We zullen de vorderingen van de werkzaamheden van tijd tot tijd aan de hand van foto’s laten zien.

 

Workshop Energietransitie Koudekerke op dinsdagavond 26 november 2019

Graag herinneren wij u aan de Workshop Energietransitie Koudekerke, die op dinsdag 26 november 2019 gehouden zal worden in de Klimop, Kerkstraat 2 (aanvang 19.45 uur, inloop vanaf  19.30 uur)

Het is de bedoeling om tijdens deze workshop met leden van de Coöperatie Energieneutraal Koudekerke/Dishoek, geïnteresseerde dorpsgenoten en met deskundigen te brainstormen over de mogelijkheden om Koudekerke en Dishoek energieneutraal te maken. Daarbij gaat het om drie thema’s: ‘gebouwde omgeving’, ‘mobiliteit’ en ‘opwekken en opslag van energie’.

Het is de bedoeling dat de workshop ideeën oplevert voor een plan van aanpak en een investeringsprogramma van de Coöperatie Energieneutraal Koudekerke/Dishoek voor de komende jaren.

Diverse leden van de Coöperatie hebben zich al opgegeven voor de workshop, maar is nog ruimte om deel  te nemen. Meldt u dan wel even aan op emailadres: 4371energieneutraal@gmail.com.

Het bestuur,

Energieneutraal Koudekerke-Dishoek

Nieuws bulletin september 2019

Bouw zonnepark – update
Sinds de vorige berichtgeving is er het nodige gebeurd op de bouwlocatie van het zonnepark. Het ging aanvankelijk voorspoedig, zoals u uit het vorige bulletin kunt weten staan de transformator en de omvormer opgesteld en is de opzet van de opstelling van de panelen uitgezet. Men ging als volgend de sleuven voor de bekabeling graven en na ± 70% van deze werkzaamheden, stootte men op puin in de afdeklaag van de stortplaats. De Nederlandse regelgeving bepaald dat wanneer je bij graafwerkzaamheden op puin stuit, dit moet laten onderzoeken. De reden daarvan is dat er mogelijk asbest resten in kunnen zitten. Daar asbest een gevaar is voor de gezondheid heeft de ARBO-wet de bepaling dat de werkzaamheden moeten worden stilgelegd en er onderzoek moet plaatsvinden of er vervuiling met asbest is. Dan moet een gecertificeerd bedrijf dit onderzoek doen en mag er niet verdere gewerkt worden. Dit onderzoek heeft inmiddels plaats gevonden en van 7 tot 11 oktober worden de werkzaamheden door een gecertificeerde organisatie uitgevoerd. De week daarop kan British Solar Renewables, de aannemer, weer aan de slag met de verdere bouw van het zonnepark. We hebben als bestuur van Energieneutraal Koudekerke-Dishoek, naar aanleiding hiervan, besloten de opening nu in het vroege voorjaar van 2020 te laten plaatsvinden. We houden u uiteraard via de nieuwsbrief en de website met actueel nieuw op de hoogte.

Ledenvergadering 24 september 2019.
Dinsdag 24 september j.l. was er een algemene ledenvergadering van onze coöperatie.
Graag maken wij u met dit bericht (nog een keer) deelgenoot van een aantal
mededelingen die daar gedaan zijn.

Allereerst laten wij u weten dat er door extra grondwerkzaamheden enkele weken
vertraging is in de realisatie van het zonnepark aan de Braamweg. Dit zal nu naar
verwachting eind november gereedkomen. In verband daarmee heeft het bestuur er voor gekozen om de eerder aangekondigde opening op 24 oktober 2019 niet te laten doorgaan. De opening is nu voorzien op een later moment in het voorjaar van 2020. U ontvangt hiervoor tezijnertijd natuurlijk een uitnodiging.

Verder gaat het bestuur een workshop organiseren. In deze workshop gaan leden van onze coöperatie samen met deskundigen brainstormen over mogelijke maatregelen in het kader van de energietransitie, die we in Koudekerke en Dishoek individueel of gezamenlijk kunnen nemen. De resultaten van deze brainstorm kunnen dan verwerkt wordt in een plan van aanpak wat aan de gemeente kan worden aangeboden en dat ook richting kan geven aan toekomstige investeringen van onze coöperatie. Deze workshop zal worden gehouden op dinsdagavond 26 november 2019. U wordt allen uitgenodigd deel te nemen. De vraag is of u zich dan even wilt aanmelden op emailadres  4371energieneutraal@gmail.com.

Afgelopen dinsdagavond heeft Zeeuwind-medewerker Gerrit Rentier na de pauze een boeiende lezing gehouden over de uitdagingen van de energietransitie. Deze lezing was een mooie aanloop naar de in november te houden workshop.

De presentatie van Gerrit Rentier is hier te vinden: 2019-09-24 Presentatie Leden EKD op ALV door Zeeuwind

—————————

Informatie betreffende de obligaties.

OBLIGATIEHOUDERSREGISTER

Op de algemene ledenvergadering van onze coöperatie waren er vragen over de informatie-verstrekking rondom het bewijs van de opname van de obligaties in het obligatiehoudersregister.

Namens Zonnepark Koudekerke BV heeft iedere obligatiehouder op 16 juli 2019 een e-mail van Zeeuwind ontvangen. Zeeuwind beheert de administratie van Zonnepark  Koudekerke BV en verzorgt daarmee de informatieverstrekking rondom de obligaties.

In deze mail is aangegeven:

  • Op welke datum de obligatiehouder zich via Duurzaaminvesteren.nl  heeft ingeschreven op de obligatielening die is uitgegeven door Zonnepark Koudekerke B.V.
  • Dat de notaris aan Zonnepark Koudekerke B.V., na afwikkeling van haar controles het register van obligatiehouders heeft doen toekomen
  • Dat in het register van obligatiehouders zijn xx obligatie(s) onder nummer(s) xx t/m xx ingeschreven op naam van de OBLIGATIEHOUDER, Zonnepark Koudekerke B.V. verwelkomt u dan ook graag als obligatiehouder per 14-06-2019.
  • Dat direct na uw inschrijving  u een e-mail heeft ontvangen met uw inschrijfnummer én een link naar uw inschrijfformulier. Dit inschrijfformulier én deze e-mail van 16-07-2019 waarin de aan u toegewezen obligatienummers zijn opgenomen, zijn gezamenlijk uw bewijs van inschrijving. Op een later moment zult u online toegang krijgen tot uw gegevens.

 

Graag wijzen wij u er nogmaals op dat het bestuur van de Coöperatie niet het aanspreekpunt of contactpersoon is voor vragen rondom de obligaties.

Mocht u vragen of opmerkingen hebben rondom uw obligatie(s) in Zonnepark Koudekerke BV, dan kunt u zelf direct contact opnemen met Zeeuwind, 0118–474187.

Het bestuur,

Energieneutraal Koudekerke-Dishoek