Coronavirus – update 24 maart 2020

Na de gisteren (23-maart) afgekondigde maatregelen in verband met de corona-crisis is het duidelijk dat ook de (feestelijke) opening van het Zonnepark aan de Braamweg op 23 april aanstaande niet kan doorgaan. Afhankelijk van de ontwikkelingen in de komende maanden zullen we als bestuur in een later stadium bekijken of en wanneer het organiseren van een feestelijke opening mogelijk en wenselijk is.  NB het park is ondertussen wel al productief.

Ook waar het om de uitgestelde ledenvergadering gaat, die voor 24 maart voorzien was, is het op dit moment niet duidelijk wanneer deze kan worden gehouden. Als de omstandigheden het toelaten kunnen wij mogelijk nog een vergadering uitschrijven in de weken voorafgaande aan de zomervakantie. U ontvangt daarover dan uiteraard tijdig een bericht.

Wij wensen u voor de komende tijd een goede gezondheid en veel zonnige dagen toe.

Namens het bestuur

Coöperatie Energieneutraal Koudekerke/Dishoek

Algemene Ledenvergadering AFGELAST !

Beste mensen,

In vervolg op de richtlijnen van de overheid en aanverwante zaken omtrent het corona-virus hebben we besloten de Algemene Leden Vergadering uit te stellen tot een nader tijdstip. De opening van het Zonnepark blijft VOORALSNOG op de datum staan, we weten nu nog niet of dit door kan gaan. Houd daarom deze website in de gaten voor verdere mededelingen.

het bestuur EKD

Bulletin maart 2020.

Het is al weer enige tijd geleden dat we interessante informatie met u konden delen.

Na een aantal tijdrovende vertragingen is het dan nu zover dat Zonnepark Koudekerke aan de Braamweg elektriciteit aan het net levert. Vanaf begin februari levert is ons zonnepark aangesloten op het netwerk en levert, uiteraard afhankelijk van de weersomstandigheden veel of weinig zon, pure Koudekerkse energie.

Men is momenteel volop aan het testen en inregelen. Ook heeft er een opleverinspectie op de constructie en montage plaatsgevonden door een onafhankelijke technisch inspecteur. Het was prettig om vanuit die hoek te horen dat het park erg goed gebouwd is. Hij concludeerde dat het een van de beter gebouwde parken in Nederland is.

Van de afnemer van onze energie, Vandebron, kregen we de mededeling dat er nu lokale energie bij hun kan worden afgenomen. Dat levert voor zowel de klant die overstapt als voor de BV Zonnepark Koudekerke een leuk voordeel op. Het kan dus heel aantrekkelijk zijn om nu lid te worden van onze coöperatie Energieneutraal Koudekerke Dishoek.

Op de aanstaande ledenvergadering, 24 maart, zullen we de voorwaarden bij onze leden bekend maken.

Verder is de datum van de officiële opening, wat we op een feestelijke wijze gaan doen, inmiddels bekend. Donderdag 23 april s’ middags om 15:00 uur gaat dit plaatsvinden.

Namens het bestuur Energieneutraal Koudekerke – Dishoek

Nieuwsbulletin februari 2020

Reserveer onderstaande data 

Het zonnepark aan de Braamweg is gereed en levert sinds enkele weken Koudekerkse elektriciteit aan het landelijk netwerk. Alle reden dus voor een feestelijke opening van het Zonnepark. Deze gaat plaatsvinden op donderdagmiddag 23 april 2020. Leden van Coöperatie Energieneutraal Koudekerke ontvangen begin april een officiële uitnodiging.

Er doet zich een Koudekerke de mogelijkheid voor om een tweede zonnepark te realiseren. Om inwoners van Koudekerke en Dishoek te informeren organiseren de Coöperatie Energieneutraal Koudekerke/Dishoek en de Dorpsraad Koudekerke samen een Informatiebijeenkomst Zonnepark II Koudekerke. Deze bijeenkomst wordt gehouden op dinsdagavond 24 maart en duurt tot circa 20.45 uur. Na de pauze houdt de Coöperatie Energieneutraal Koudekerke/Dishoek dan een Algemene ledenvergadering EKD. De leden van de coöperatie ontvangen begin maart een agenda met de bijbehorende stukken voor de vergadering

Voor nadere informatie: 4371energieneutraal@gmail.com

Nieuwsbulletin januari 2020.

Hoever is de bouw van het zonnepark?

Het bestuur van Coöperatie Energieneutraal Koudekerke – Dishoek wens u in alle opzichten een “zonnig” 2020 toe.

De bouw van het zonnepark vorderde in de laatste weken van november en eerste weken van december gestaag. Dit ging onder minder gunstige weersomstandigheden dan ieder wenste. Heftige regen en harde wind, tot stormachtige uitlopers toe, leidden er toe dat het beduidend minder vlot ging dan we allen hadden gehoopt. We hebben respect voor de montage ploeg die deze weersomstandigheden trotseerden, maar ondanks dat is het niet gelukt om de werkzaamheden zover af te ronden dat het montagedeel voor de feestdagen afgerond kon worden.

Na twee weken welverdiend verlof is de montage weer van start gegaan en volgt de afbouw, waarna het testen en inregelen kan gaan plaatsvinden. De verwachtingen zijn hoog gespannen en we duimen voor goede weersomstandigheden.

Om u een beeld te geven hoe het er nu uitziet hebben we een tweetal overzicht foto’s gemaakt.

Namens het bestuur.

Coöperatie Energieneutraal Koudekerke – Dishoek.

Nieuwsbulletin november 2019-2.

Laatste nieuws bouw zonnepark Koudekerke. (28-11-2019)

De bouw van het zonnepark verloopt nu voorspoedig. De constructie wordt geplaatst en ook de panelen worden gemonteerd, hiermee komt er zicht op het eindresultaat. Naar verwachting gaat het park in 2019 nog aan het net en kunnen we straks onze feestverlichting laten branden met het gevoel dat we licht van ons park hebben. Zoals belooft ook nog wat actuele foto’s.

 

Workshop 26 november.

De op 26 november gehouden workshop was een bijzonder interessante avond. De opkomst was niet zo dat we stoelen bij moesten zetten, maar kwaliteit gaat voor kwantiteit en dat was ook deze avond het geval. Alle personen die aanwezig waren, zo’n 20 man en inderdaad het waren helaas alleen mannen, deden actief mee met de items die op de agenda stonden. Een tweetal onderwerpen stak er met kop en schouders boven uit. Dat was bij ”gebouwde omgeving” het punt isoleren en bij ”mobiliteit” de deelauto’s. Wat zeker ook een interessant punt was de mogelijkheid voor terugwinning van warmte uit het rioolwater, waar in de Braamweg een verzamelpunt is vanuit de buurdorpen. Met het resultaat van deze workshop gaan we als bestuur aan de slag om een actieplan te maken en bekijken wat het meest haalbare hiervan is. Zeker dank aan ieder die voor de inbreng en het succes van deze avond hebben gezorgd.

De inleider Gerrit Rentier, van ZEEUWIND was na afloop erg enthousiast over deze avond.

Namens het bestuur.

 

Nieuws bulletin november 2019

Bouw zonnepark.

In oktober stagneerde de bouw van het zonnepark en werd er achter de schermen aan een oplossing gewerkt om de oorzaak, puin in de afdeklaag, op verantwoorde wijze aan te pakken. Dat koste tijd om de juiste bedrijven die dat kunnen en mogen doen, niet alleen te vinden, maar het werk moest ook nog in hun planning ingepast kunnen worden. Uiteindelijk is dat gelukt en kon er met het verwijderen van het gevonden puin en het vervangen van schone aarde, verder gegaan worden met het graafwerk en het leggen van de bekabeling. De aanvoer van de panelen en constructie die nodig is om de panelen te monteren kon wel doorgaan. Alle materialen zijn inmiddels ter plekke hier en daar is gestart met het opstellen van de constructies. Het bouwterrein is inmiddels, door de heftige regen van de laatste weken, behoorlijk van grote plassen water voorzien. Dat beperkt zich gelukkig hoofdzakelijk tot de aanvoerroutes en het veld waar de panelen geplaatst moeten worden ligt er nog steeds goed bij. In week 46 gaat de bouw op volle kracht verder en de planning is dat voor de kerstdagen het park operationeel is. Enkele foto’s laten zien hoe het terrein met de materialen en sleuven met bekabeling er nu bij ligt. We zullen de vorderingen van de werkzaamheden van tijd tot tijd aan de hand van foto’s laten zien.

 

Workshop Energietransitie Koudekerke op dinsdagavond 26 november 2019

Graag herinneren wij u aan de Workshop Energietransitie Koudekerke, die op dinsdag 26 november 2019 gehouden zal worden in de Klimop, Kerkstraat 2 (aanvang 19.45 uur, inloop vanaf  19.30 uur)

Het is de bedoeling om tijdens deze workshop met leden van de Coöperatie Energieneutraal Koudekerke/Dishoek, geïnteresseerde dorpsgenoten en met deskundigen te brainstormen over de mogelijkheden om Koudekerke en Dishoek energieneutraal te maken. Daarbij gaat het om drie thema’s: ‘gebouwde omgeving’, ‘mobiliteit’ en ‘opwekken en opslag van energie’.

Het is de bedoeling dat de workshop ideeën oplevert voor een plan van aanpak en een investeringsprogramma van de Coöperatie Energieneutraal Koudekerke/Dishoek voor de komende jaren.

Diverse leden van de Coöperatie hebben zich al opgegeven voor de workshop, maar is nog ruimte om deel  te nemen. Meldt u dan wel even aan op emailadres: 4371energieneutraal@gmail.com.

Het bestuur,

Energieneutraal Koudekerke-Dishoek

Nieuws bulletin september 2019

Bouw zonnepark – update
Sinds de vorige berichtgeving is er het nodige gebeurd op de bouwlocatie van het zonnepark. Het ging aanvankelijk voorspoedig, zoals u uit het vorige bulletin kunt weten staan de transformator en de omvormer opgesteld en is de opzet van de opstelling van de panelen uitgezet. Men ging als volgend de sleuven voor de bekabeling graven en na ± 70% van deze werkzaamheden, stootte men op puin in de afdeklaag van de stortplaats. De Nederlandse regelgeving bepaald dat wanneer je bij graafwerkzaamheden op puin stuit, dit moet laten onderzoeken. De reden daarvan is dat er mogelijk asbest resten in kunnen zitten. Daar asbest een gevaar is voor de gezondheid heeft de ARBO-wet de bepaling dat de werkzaamheden moeten worden stilgelegd en er onderzoek moet plaatsvinden of er vervuiling met asbest is. Dan moet een gecertificeerd bedrijf dit onderzoek doen en mag er niet verdere gewerkt worden. Dit onderzoek heeft inmiddels plaats gevonden en van 7 tot 11 oktober worden de werkzaamheden door een gecertificeerde organisatie uitgevoerd. De week daarop kan British Solar Renewables, de aannemer, weer aan de slag met de verdere bouw van het zonnepark. We hebben als bestuur van Energieneutraal Koudekerke-Dishoek, naar aanleiding hiervan, besloten de opening nu in het vroege voorjaar van 2020 te laten plaatsvinden. We houden u uiteraard via de nieuwsbrief en de website met actueel nieuw op de hoogte.

Ledenvergadering 24 september 2019.
Dinsdag 24 september j.l. was er een algemene ledenvergadering van onze coöperatie.
Graag maken wij u met dit bericht (nog een keer) deelgenoot van een aantal
mededelingen die daar gedaan zijn.

Allereerst laten wij u weten dat er door extra grondwerkzaamheden enkele weken
vertraging is in de realisatie van het zonnepark aan de Braamweg. Dit zal nu naar
verwachting eind november gereedkomen. In verband daarmee heeft het bestuur er voor gekozen om de eerder aangekondigde opening op 24 oktober 2019 niet te laten doorgaan. De opening is nu voorzien op een later moment in het voorjaar van 2020. U ontvangt hiervoor tezijnertijd natuurlijk een uitnodiging.

Verder gaat het bestuur een workshop organiseren. In deze workshop gaan leden van onze coöperatie samen met deskundigen brainstormen over mogelijke maatregelen in het kader van de energietransitie, die we in Koudekerke en Dishoek individueel of gezamenlijk kunnen nemen. De resultaten van deze brainstorm kunnen dan verwerkt wordt in een plan van aanpak wat aan de gemeente kan worden aangeboden en dat ook richting kan geven aan toekomstige investeringen van onze coöperatie. Deze workshop zal worden gehouden op dinsdagavond 26 november 2019. U wordt allen uitgenodigd deel te nemen. De vraag is of u zich dan even wilt aanmelden op emailadres  4371energieneutraal@gmail.com.

Afgelopen dinsdagavond heeft Zeeuwind-medewerker Gerrit Rentier na de pauze een boeiende lezing gehouden over de uitdagingen van de energietransitie. Deze lezing was een mooie aanloop naar de in november te houden workshop.

De presentatie van Gerrit Rentier is hier te vinden: 2019-09-24 Presentatie Leden EKD op ALV door Zeeuwind

—————————

Informatie betreffende de obligaties.

OBLIGATIEHOUDERSREGISTER

Op de algemene ledenvergadering van onze coöperatie waren er vragen over de informatie-verstrekking rondom het bewijs van de opname van de obligaties in het obligatiehoudersregister.

Namens Zonnepark Koudekerke BV heeft iedere obligatiehouder op 16 juli 2019 een e-mail van Zeeuwind ontvangen. Zeeuwind beheert de administratie van Zonnepark  Koudekerke BV en verzorgt daarmee de informatieverstrekking rondom de obligaties.

In deze mail is aangegeven:

  • Op welke datum de obligatiehouder zich via Duurzaaminvesteren.nl  heeft ingeschreven op de obligatielening die is uitgegeven door Zonnepark Koudekerke B.V.
  • Dat de notaris aan Zonnepark Koudekerke B.V., na afwikkeling van haar controles het register van obligatiehouders heeft doen toekomen
  • Dat in het register van obligatiehouders zijn xx obligatie(s) onder nummer(s) xx t/m xx ingeschreven op naam van de OBLIGATIEHOUDER, Zonnepark Koudekerke B.V. verwelkomt u dan ook graag als obligatiehouder per 14-06-2019.
  • Dat direct na uw inschrijving  u een e-mail heeft ontvangen met uw inschrijfnummer én een link naar uw inschrijfformulier. Dit inschrijfformulier én deze e-mail van 16-07-2019 waarin de aan u toegewezen obligatienummers zijn opgenomen, zijn gezamenlijk uw bewijs van inschrijving. Op een later moment zult u online toegang krijgen tot uw gegevens.

 

Graag wijzen wij u er nogmaals op dat het bestuur van de Coöperatie niet het aanspreekpunt of contactpersoon is voor vragen rondom de obligaties.

Mocht u vragen of opmerkingen hebben rondom uw obligatie(s) in Zonnepark Koudekerke BV, dan kunt u zelf direct contact opnemen met Zeeuwind, 0118–474187.

Het bestuur,

Energieneutraal Koudekerke-Dishoek

 

Bouw Zonnepark Koudekerke

Na enige vertraging is de officiële bouw van het zonnepark op 19 augustus gestart. De bouwplaats is inmiddels ingericht en de materialen worden met vrachtwagens op het terrein gelost. De markeringen voor de opstelling zijn duidelijk zichtbaar in het gemaaide gras. Dat men heel serieus te werk gaat is duidelijk zichtbaar op de route naar de locatie, die met diverse verwijzingen vanaf de rondweg geplaatst zijn. Het kan niet missen, maar dat men gewend is structureel alles op orde te hebben is dan ook duidelijk voor de kenner waarneembaar. Om wat plaatjes te mogen schieten moest ik me melden bij de bebaarde plantmanager, van Britse komaf genaamd Simon, melden. Hij verzocht mij even geduld te hebben om aan de chauffeur van een transportbedrijf instructies te geven waar de materialen gelost moesten worden. Toen hij hiermee gereed was had hij tijd voor mij en vertelde hij, na kennis gemaakt te hebben, dat ook ik als bezoeker me aan een aantal veiligheidsmaatregelen moest houden. Zo wees hij me er op dat een veiligheidshesje, helm en veiligheidsschoenen een vereiste zijn. Er wordt dus, heel belangrijk, aan de veiligheid op alle gebied gedacht. Ik gaf aan dat ik voor het maandelijkse nieuws van “Energieneutraal Koudekerke / Dishoek” een paar foto’s wilde maken en kreeg daar zonder beperkingen toestemming voor. Het zag er internationaal uit met voertuigen uit Groot Brittannië, Polen en uiteraard Nederland. Al met al ziet het er veelbelovend uit en na enig rond kijken heb ik een paar foto’s geschoten. Er staan grote haspels met kabels, enorme pakketten zonnepanelen en de omvormer en transformator staan al op de fundatie opgesteld. Verder was het een bedrijvigheid van jewelste.

Zo het er allemaal uitziet kunnen we nu naar de officiële opening op 24 oktober toeleven.

Namens het bestuur,  Energieneutraal Koudekerke / Dishoek

Informatie voor onze obligatiehouders.

De laatste  tijd  komen er vragen van onze obligatiehouders bij de bestuursleden binnen. Wij kunnen daar als bestuur geen antwoord op geven om de volgende  reden.

Vooraf hebben we als bestuur afgesproken de uitgifte van obligaties aan  een externe organisatie met ervaring op dat gebied  uit te besteden. Dat had meerdere reden. Belangrijke  was dat we hier zelf geen ervaring mee hadden en dus niet wisten wat ons zoal te wachten stond. Een tweede, niet onbelangrijke reden was, dat we als bestuur niet willen weten wie van onze leden er obligaties hebben gekocht en voor welk bedrag. De obligaties zijn ook niet ten behoeve van de “Coöperatie Energieneutraal Koudekerke-Dishoek” maar voor “Zonnepark Koudekerke B.V.”. Het zonnepark heeft een tweetal aandeelhouders en dat zijn de “Coöperatie Energieneutraal Koudekerke-Dishoek” en “Zeeuwind B.V.”, gelijkwaardige partners met beide 50% van de aandelen. “Zeeuwind B.V.” gaat ook voor ons het zonnepark beheren en is volledig op de hoogte van de stand van zaken betreffende de  obligaties. Deze organisatie staat verder af van  onze leden. Wij willen als bestuur bewust afstand houden.

Dus wanneer u vragen over  uw obligaties heeft kunt u via deze link: https://www.zeeuwind.nl/contact een vragenformulier invullen met uw vraag en uiteraard duidelijk aangeven dat het om “Zonnepark Koudekerke” gaat.

Ook telefonisch kunt u contact opnemen via 0118 474187

Het bestuur Coöperatie Energieneutraal Koudekerke-Dishoek