Samenvatting van de ledenvergadering van 29 mei 2018

Samenvatting van de ledenvergadering van 29 mei 2018

Deze eerste ledenvergadering van de Coöperatie Energieneutraal Koudekerke/Dishoek (EKD, formeel opgericht op 2 februari 2018) werd door ruim 100 leden en belangstellenden bijgewoond. Vóór de pauze had de vergadering een informatief karakter. Na een korte historische terugblik werd uitgebreid stilgestaan bij de bouw van het nieuwe zonnepark aan de Braamweg. Hiervoor werkt EKD samen met de coöperatie Zeeuwind. Deze laatste heeft veel kennis en ervaring op gebied van de duurzame productie van energie. De twee coöperaties vullen elkaar dus goed aan: waar de één (Zeeuwind) kennis en ervaring inbrengt, zorgt de ander (EKD) voor lokaal draagvlak.

Het is de bedoeling om in het nieuw te bouwen zonnepark aan de Braamweg (3 hectare) een productievermogen van 3 megawatt aan zonnepanelen te installeren. Dit is genoeg energie voor circa 700 huishoudens. Voor de bouw en het beheer van het zonnepark zal een aparte BV worden opgericht, waarvan EKD en Zeeuwind ieder voor 50% aandeelhouder zijn. Voor deze bouw is een investering nodig van ruim 2 miljoen euro. Dit zal gefinancierd worden met een bancaire lening en een eigen vermogen van ongeveer 0,3 miljoen euro. Ter verkrijging van dit eigen vermogen gaat de BV voor leden van de Coöperatie Energieneutraal Koudekerke obligaties uitgeven tegen een rente van 4-5% en een looptijd van 10-15 jaar. Dit najaar komt nadere informatie beschikbaar over de details van deze financiering en de manier waarop leden kunnen meedoen.

Na de pauze was er het besluitvormend gedeelte van de ledenvergadering. Daarin werd onder andere een bestuur gekozen, waarbij de leden van het voorlopig bestuur tot definitieve bestuursleden werden benoemd. Naar aanleiding van de statuten is aandacht gevraagd voor niet-inwoners met onroerend goed in de gemeente en de mogelijkheid voor een lidmaatschap van deze groep. Omdat het de bedoeling is dat alle energieafname in het gebied wordt betrokken bij de realisatie van een energieneutrale status heeft het bestuur toegezegd m.b.t. het lidmaatschap met een voorstel voor een wijziging van de statuten te komen bij de volgende ledenvergadering. Bij de vaststelling van het huishoudelijk reglement was er discussie over de hoogte van het (eenmalige) inleggeld en de (jaarlijkse) contributie voor leden. De door het bestuur voorgestelde regeling (0,- euro inleggeld en 25,- euro contributie) is voorlopig vastgesteld, met de afspraak dat het bestuur zich beraad op een lagere contributie en in de volgende ledenvergadering eventueel terugkomt met een nieuw voorstel. Deze ledenvergadering zal eind 2018 plaatsvinden en bij die gelegenheid zal nadere informatie worden verstrekt over de bouw van het zonnepark en over de mogelijkheid om daarin met obligaties te participeren.

Uitnodiging eerste Ledenvergadering

Hierbij nodigen wij u uit voor de eerste ledenvergadering van de Coöperatie Energieneurtraal Koudekerke/Dishoek.

Datum: 29 mei 2018
Tijd: 19:30 uur
Plaats: Grote zaal Couburg, Duinstraat 4 te Koudekerke

Hieronder vindt u de volledige uitnodigen en alle vergaderstukken.
De begroting zal tijdens de vergadering te inzage liggen.

Agenda Ledenvergadering 29 mei 2018_1
Akte oprichting Energieneutraal Koudekerke
Enquete
Huishoudelijk Reglement (concept)
Lidmaatschap Bedrijven
Lidmaatschap Particulieren
Samenstelling Bestuur en Denktank_1

Nieuw logo en beeldmerk

Afgelopen week hebben we in het bestuur enthousiast ons beeldmerk en logo ontvangen uit handen van Petri Verbrugge van THEE & TYPOGRAFIE gevestigd in de Schutterstraat.  Middels haar presentatie werd duidelijk dat de achtergrond is ontstaan uit krachtvelden in en om de aarde. De rood/oranje kleur uit de kern en de blauw/groen van de zee en de lucht. De cirkels beelden de krachtvelden om de aarde uit. Soms aan (doorgetrokken) en soms uit (gestippeld).  We gaan dit logo en beeldmerk gebruiken in al onze communicatie om herkenbaarheid in en om Koudekerke Dishoek te geven.  Onze postcode had je vast al herkend.

 

SDE subsidie is een feit

Het nieuwe jaar begint goed voor de Energiecoöperatie Koudekerke in oprichting.

Vandaag ontvingen wij het bericht dat de aanvraag van een SDE-subsidie (Stimuleringsregeling duurzame energieproductie) voor het zonnepark aan de Braamweg is toegewezen. Dat betekent dat aan een belangrijke voorwaarde voor de aanleg en exploitatie van dit zonnepark is voldaan. Zoals wij u eerder lieten weten zijn de daarvoor benodigde vergunningen reeds verleend. Dit betekent dat er nu geen belemmeringen meer zijn om over te gaan tot de oprichting van onze Energiecoöperatie.

Binnenkort overleggen wij als Voorlopig Bestuur met de  ‘Denktank’ over de vraag hoe een en ander verder vorm gegeven kan worden. Over de voortgang houden wij u op de hoogte.

Stand van zaken. Coöperatie i/o

Beste dorpsgenoten,

Op de valreep van 2018 informeren wij u graag over de stand van zaken van de energie-initiatieven in Koudekerke, waarvoor u zich als belangstellende hebt opgegeven.

Op 19 september 2017 is er een informatiebijeenkomst geweest over de mogelijke oprichting van een energiecoöperatie. Hierbij waren circa 100 belangstellenden aanwezig. Er bleek een breed draagvlak te zijn voor zo’n oprichting en een 15-tal personen gaven zich op om over de aanpak hiervan mee te denken en te komen tot statuten en een bestuur.

Deze mensen (al spoedig ‘de Denktank’ genoemd) zijn begin oktober bij elkaar geweest om over de aanpak en de inrichting van de energiecoöperatie te praten. Uit deze discussie werd duidelijk dat alle inwoners van Koudekerke en Dishoek de mogelijkheid moeten krijgen om in de coöperatie mee te doen en mee te denken. Deze betrokkenheid moet los staan van het al dan niet financieel participeren in de initiatieven, waarvan het op te richten zonnepark aan de braamweg het eerste zal zijn. Aan de andere kant moet het natuurlijk wel zo zijn dat degenen die financieel participeren hiervoor een redelijke vergoeding krijgen. Deze financiële participanten zullen in ieder geval lid van de coöperatie moeten zijn.

Uit de Denktank is ook een voorlopig bestuur gevormd, dat de opdracht heeft gekregen om concept-statuten en een concept-reglement op te stellen en om verdere voorbereidingen voor de oprichting van de energiecoöperatie te treffen. Het voorlopig bestuur is hiermee aan de slag gegaan en de concept-statuten en het –reglement zijn thans zover gereed, dat zij half januari aan de Denktank kunnen worden voorgelegd. Vervolgens kunnen de statuten bij een notaris worden vastgelegd en is de energiecoöperatie Koudekerke een feit. Er kan dan begonnen worden met het werven van leden, de organisatie van een ledenvergadering en het kiezen van een definitief bestuur en dergelijke. Naar verwachting zal die eerste ledenvergadering begin april 2018 kunnen worden gehouden.

Parallel aan de hierboven genoemde organisatorische voorbereidingen zijn er ook andere initiatieven ontwikkeld. Allereerst is er het aanvragen van een zogenaamde SDE-subsidie door Zeeuwind, die als samenwerkingspartner optreedt en als formele initiatiefnemer optreedt zolang onze coöperatie nog niet is opgericht en rechtspersoonlijkheid bezit. Daarnaast is er ook een vergunning aangevraagd voor de aanleg van het zonnepark aan de Braamweg, welke vergunning inmiddels is verleend.

De gemeente Veere en de Rabobank Walcheren/Noord-Beveland hebben hun steun toegezegd, dit wordt momenteel ook verder uitgewerkt

Er zit dus duidelijk schot in de oprichting van de energiecoöperatie Koudekerke. De eerstvolgende belangrijke stap is de besluitvorming over het toekennen van de SDE-subsidie. Deze wordt eind februari/begin maart 2018 verwacht. Als deze subsidie wordt toegewezen, kan overgegaan worden tot definitieve oprichting van de coöperatie en het werven van leden en financiers. Ook kan dan een begin gemaakt worden met de voorbereidingen voor de aanleg van het zonnepark.

Het spreekt vanzelf dat wij u op de hoogte houden over deze stappen en dat u een uitnodiging krijgt voor de eerste ledenvergadering. U kunt op dit moment al bijdragen aan ons initiatief door er verdere bekendheid aan te geven en misschien vrienden en bekenden over te halen om zich op te geven als belangstellende.