Aktie plan 2020-2021

Actieplan Energietransitie Koudekerke/Dishoek
versie 29 september 2020

Inleiding
Dit actieplan is het resultaat van een workshop die op 26 november 2019 door de Coöperatie Energieneutraal Koudekerke/Dishoek (EKD) voor haar leden is georganiseerd. In deze workshop is gebrainstormd over mogelijke maatregelen in het kader van de energietransitie Koudekerke/Dishoek. Deze maatregelen kunnen deel gaan uitmaken van het investeringsprogramma van de coöperatie.
Aan de workshop is door circa 15 personen deelgenomen. Behalve leden en bestuur van de coöperatie waren ook vertegenwoordigers van Koudekerkse bedrijven, van Zeeuwind en van de gemeente Veere aanwezig.
Hieronder worden de belangrijkste ideeën die in de brainstorm zijn geopperd, kort beschreven. In de bijlage zijn zij geordend naar:
– planningshorizon (snel uitvoerbaar; op iets langere termijn uitvoerbaar/nu verkennen; en nog niet uitvoerbaar/wel volgen)
– Invalshoek (gebouwde omgeving, mobiliteit en energieopwekking/–opslag)

1. Snel uitvoerbaar
1.1. Isolatie
Iedereen is het er over eens dat een goede isolatie van gebouwen het vertrekpunt moet zijn van de energietransitie. Toch valt er op dit punt nog veel te doen. De coöperatie EKD kan hier een belangrijke toegevoegde waarde hebben. Bijvoorbeeld door voorlichting, stimuleren van voorbeeldprojecten en collectieve organisatie.

1.2. Collectieve inkoop van materiaal
Dit is een uitwerking van het vorige punt. Te denken valt aan zonnepanelen, isolatiemateriaal, gereedschappen (bijv. warmtecamera).

1.3. Deelauto’s en elektrische laadinfrastructuur
Door in het dorp elektrische deelauto’s (1.3a) ter beschikking te stellen, kan het aantal auto’s en het aantal ‘benzinekilometers’ worden teruggebracht. Dit is met name interessant voor bezitters van een tweede auto. Een project als dit heeft niet alleen een energiedimensie; het heeft ook een sociale kant. Het kan een bijdrage leveren aan de bereikbaarheid van het dorp en van de voorzieningen in en om het dorp. Daarnaast liggen er kansen om op korte termijn een begin te maken met een lokaal netwerk van laadvoorzieningen in Koudekerke/Dishoek (1.3b). Een dergelijk netwerk is met name gericht op de eigen inwoners en gasten van Koudekerke en Dishoek

1.4. Tweede zonnepark
Een tweede zonnepark is een heel concrete mogelijkheid om de productiecapaciteit van duurzame energie in Koudekerke belangrijk te vergroten. Als een goede locatie is gevonden, kan het snel en relatief gemakkelijk worden gerealiseerd. Het zonnepark aan de Braamweg heeft dat laten zien.

1.5. Postcoderoos project
Projectmatig uitbreiden van het aantal zonnepanelen in Koudekerke kan ook op een andere manier plaatsvinden dan in de vorm van een tweede zonnepark. Het kan ook door (bijvoorbeeld d.m.v. een postcoderoos-project) panelen op bedrijfsgebouwen te leggen (Karreveld). Wellicht kan dit in samenwerking met de Ondernemersvereniging.

2. Verkennen
2.1. Verken bewezen warmtetechnieken
In de media is veel aandacht voor de inzet van warmtetechnieken (aardwarmte, warmtepomp, warmtekoppeling etc.). Deze zijn echter nog sterk in ontwikkeling. Een nu ogenschijnlijk geschikte techniek kan over enkele jaren al verouderd zijn of minder aantrekkelijk. Het verdient daarom aanbeveling om deze ontwikkelingen nauwlettend te volgen en alleen van echt bewezen technieken realisatie te overwegen.

2.2. Laadplein elektrisch rijden
De omslag naar elektrisch rijden zal alleen kunnen plaatsvinden als er ook voldoende laadvoorzieningen beschikbaar zijn. Op dit moment zijn er in Koudekerke nog geen publieke voorzieningen in deze sfeer. Het is belangrijk dat daar wat aan wordt gedaan. Daarbij moet niet alleen gedacht worden aan een netwerk voor lokale gebruikers (1.3b), maar ook aan een ‘laadplein’ (snellaadstation)dat meer gericht is op de regionale markt (omliggende dorpen en toeristische gasten van elders). Een dergelijke idee behoeft meer verkenning dan het lokale netwerk (1.3b). Dat kan in samenspraak met bedrijven en/of de gemeente. Als de gelegenheid zich voordoet staat een project als dit vooraan in de wachtrij om te worden opgepakt.

2.3. Energieopslag
Opslag van energie op lokaal niveau (individueel, wijk en dorp) is zeer interessant, omdat zij de energievoorziening kleinschaliger maken. Hierbij zijn allerlei opslagsystemen denkbaar (accu’s, waterbekkens, waterstof). In den lande zijn allerlei lokale initiatieven gaande. Het is gewenst hiervan kennis te nemen en deze kennis ook op het dorp te verspreiden door het organiseren van presentaties en excursies. Dit stimuleert de Koudekerkse ‘energie-creativiteit’

2.4. Lokale afzet van energie geproduceerd in Koudekerke (White Label)
Van het direct met elkaar verbinden van energieproductie en -verbruik gaat een grote wervende kracht uit. Het stimuleert niet alleen het energiebewustzijn, maar kan ook sociale cohesie van het dorp versterken. In den lande lopen er verschillende initiatieven. Al dan niet in combinatie met initiatieven op het gebied van energieopslag (zie 2.3) zou hiervan kennis genomen kunnen worden.

3. Volgen
3.1. Ontwikkelingen waterstoftechnologie
Op langere termijn is de waterstoftechnologie een zeer interessante optie voor de energietransitie. Het kan een oplossing bieden voor veel vragen die opdoemen bij de energietransitie (groot- en kleinschalige opslag, CO2-vrij alternatief voor aardgas, overbrugging van wind- en zonloze perioden etc.). De technologie is voorlopig echter nog niet operationeel voor toepassingen op lokale schaal. Deze ontwikkelingen moeten daarom worden afgewacht. Initiatieven vanuit onze coöperatie hebben voorlopig geen prioriteit

Actieplan voor de eerstkomende jaren.
Op pragmatische overwegingen heeft het bestuur van de Coöperatie energieneutraal Koudekerke/Dishoek ervoor gekozen de focus in de eerstkomende jaren te leggen op de thema’s Isolatie/Collectieve inkoop, Mobiliteit/Deelauto’s/ Electrisch Rijden en op de verkenning van een Tweede zonnepark in Koudekerke (groen gemarkeerd in onderstaand schema).

Samenvatting ‘oogst’ workshop Energietransitie Koudekerke. De prioriteiten voor de eerstkomende een- anderhalf jaar zijn vet gemaakt.
1 = Doen 2 = Verkennen 3 = Volgen

Gebouwd
1.1 Stimuleren isolatie
1.2 Collectieve inkoop
2.1 Mogelijkheden bewezen warmtetechnieken
3. Toepassing waterstof

Mobiliteit
1.3a Deelauto’s
1.3b lokaal netwerk laadvoorzieningen

2.2 Laadplein elektrisch rijden (snellaadstation)
3. Toepassing waterstof

Opwekking & opslag
1.4 Tweede zonnepark
1.5 Postcoderoos
2.3 Opslagmogelijkheden
2.4 White Label (lokale afzet van Koudekerkse energie)
3. Toepassing Waterstof