Project Zonnepark

Film van ons Zonnepark in productie Augustus 2020: Hierbij bieden wij je deze film aan na de realisatie van het Zonnepark. Veel kijk plezier

Startschot voor de bouw van het Zonnepark 21 maart 2019

Klik hier de promotie van Omroep Zeeland na de onthulling va het bouwbord.

2019-03-21 zonnepark

Beschrijving van het project

In de toekomstvisie Koudekerke/Dishoek is het voorzien in eigen energiebehoefte een belangrijk onderdeel van de duurzaamheidsambitie. Het bouwen van een zonnepark op de oude stortplaats aan de Braamweg biedt potentie om een groot deel van de energiebehoefte door middel van een zonnepark lokaal op te wekken. Het zonnepark zal een vermogen van ca. 2,7 MW hebben en bestaan uit ca. 10.000 panelen.

Ligging projectgebied

De voormalige vuilstortplaats is gelegen in het buitengebied aan de Braamweg. In de periode 1973 tot 1993 is hier vuil gestort. De stortplaats is afgedekt met ± 85 cm grond. Het gebied heeft een oppervlakte van circa 3,5 hectare.

Figuur 2 Luchtfoto projectgebied
Zonnepark fig 2

Inrichting van het zonnepark

De voorgenomen activiteit bestaat uit de bouw van een zonnepark van circa 10.000 panelen met een gezamenlijk vermogen circa 2.700 MWp en produceert circa 2.430 MWh per jaar (zie Figuur 3). Met deze omvang produceert het zonnepark op de beoogde locatie jaarlijks een hoeveelheid stroom die gelijk is aan het gemiddeld verbruik van circa 700 huishoudens.
Vanwege de onderliggende vuilstort is een fundering met diepe grondpenetratie niet gewenst. De zonnepanelen worden daarom geplaatst op een staalconstructie welke op de ondergrond rust met een betonnen voet of met gebruikmaking van het een zogenaamd TreeSystem-concept. Bij deze systematiek wordt de grondpenetratie beperkt tot 45-60 cm door gebruik te maken van vier stalen ‘wortels’, die de grond in verschillende richtingen penetreren (zie Figuur 4).

Figuur 3 Indicatieve inrichting zonnepark Braamweg met circa 10.000 panelen
Zonnepark fig 3

Figuur 4 Voorbeeld fundering met TreeSystem-concept
Zonnepark fig 4

Aansluiting op het net

In overleg met de netbeheerder is gekozen voor een aansluitpunt aan de Noordweg. Het tracé van de aansluitende elektriciteitskabel heeft een lengte van ongeveer 0,9 km en volgt het fietspad tussen de Braamweg en de Noordweg en vervolgens de Noordweg, beide in eigendom van het Waterschap Scheldestromen tot het voorziene aansluitpunt nabij het perceel Noordweg 7 (zie Figuur 4). Het beoogde zonnepark is bereikbaar via bestaande wegen, er vindt geen wijziging plaats van uitwegen of van de bestaande wegenstructuur op het terrein.

Figuur 4 Tracé richting Aansluitpunt
Zonnepark fig 4 net aansluiting

Landschap

Het projectgebied is gelegen op het terrein van een voormalige vuilstort. De open ruimte van deze voormalige vuilstort is reeds geëgaliseerd en leent zich uitstekend voor de aanleg van een zonnepark.
Bij de ontwikkeling van het beoogde zonnepark wordt rekening gehouden met de landschappelijk waarden die aanwezig zijn en die moeten worden behouden:
• Het zonnepark bevindt zich op ruime afstand van de dorpskern en van verspreid liggende bebouwing
• Met het gekozen ontwerp van het zonnepark wordt zo veel mogelijk gebruik gemaakt van bestaande open ruimte.
• Rond de voormalige stortplaats is een bomenrij aanwezig die zorgt voor een afscherming van de stortplaats en van de zonnepanelen. Het zonnepark is om die reden niet zichtbaar vanuit de omgeving en heeft daarom geen effect op de beleving van het landschap.

Realisatie

Voor de realisatie van dit project werkt de Coöperatie Energieneutraal Koudekerke/Dishoek samen met de op provinciale schaal opererende professionele Coöperatie Zeeuwind. Zij richten gezamenlijk een BV op. De projectfinanciering is voor 80-85% bancair. De inbreng van het eigen vermogen van 15-20% vindt plaats door de uitgifte van obligaties aan inwoners en bedrijven uit het postcodegebied 4371.
Inmiddels heeft de gemeente de benodigde vergunningen verstrekt en is door het Rijk voor een periode van 15 jaar een zgn. SDE-subsidie toegekend.
De bouw van het park is voorzien in de tweede helft van 2018.