Bouw Zonnepark Koudekerke

Na enige vertraging is de officiële bouw van het zonnepark op 19 augustus gestart. De bouwplaats is inmiddels ingericht en de materialen worden met vrachtwagens op het terrein gelost. De markeringen voor de opstelling zijn duidelijk zichtbaar in het gemaaide gras. Dat men heel serieus te werk gaat is duidelijk zichtbaar op de route naar de locatie, die met diverse verwijzingen vanaf de rondweg geplaatst zijn. Het kan niet missen, maar dat men gewend is structureel alles op orde te hebben is dan ook duidelijk voor de kenner waarneembaar. Om wat plaatjes te mogen schieten moest ik me melden bij de bebaarde plantmanager, van Britse komaf genaamd Simon, melden. Hij verzocht mij even geduld te hebben om aan de chauffeur van een transportbedrijf instructies te geven waar de materialen gelost moesten worden. Toen hij hiermee gereed was had hij tijd voor mij en vertelde hij, na kennis gemaakt te hebben, dat ook ik als bezoeker me aan een aantal veiligheidsmaatregelen moest houden. Zo wees hij me er op dat een veiligheidshesje, helm en veiligheidsschoenen een vereiste zijn. Er wordt dus, heel belangrijk, aan de veiligheid op alle gebied gedacht. Ik gaf aan dat ik voor het maandelijkse nieuws van “Energieneutraal Koudekerke / Dishoek” een paar foto’s wilde maken en kreeg daar zonder beperkingen toestemming voor. Het zag er internationaal uit met voertuigen uit Groot Brittannië, Polen en uiteraard Nederland. Al met al ziet het er veelbelovend uit en na enig rond kijken heb ik een paar foto’s geschoten. Er staan grote haspels met kabels, enorme pakketten zonnepanelen en de omvormer en transformator staan al op de fundatie opgesteld. Verder was het een bedrijvigheid van jewelste.

Zo het er allemaal uitziet kunnen we nu naar de officiële opening op 24 oktober toeleven.

Namens het bestuur,  Energieneutraal Koudekerke / Dishoek

Informatie voor onze obligatiehouders.

De laatste  tijd  komen er vragen van onze obligatiehouders bij de bestuursleden binnen. Wij kunnen daar als bestuur geen antwoord op geven om de volgende  reden.

Vooraf hebben we als bestuur afgesproken de uitgifte van obligaties aan  een externe organisatie met ervaring op dat gebied  uit te besteden. Dat had meerdere reden. Belangrijke  was dat we hier zelf geen ervaring mee hadden en dus niet wisten wat ons zoal te wachten stond. Een tweede, niet onbelangrijke reden was, dat we als bestuur niet willen weten wie van onze leden er obligaties hebben gekocht en voor welk bedrag. De obligaties zijn ook niet ten behoeve van de “Coöperatie Energieneutraal Koudekerke-Dishoek” maar voor “Zonnepark Koudekerke B.V.”. Het zonnepark heeft een tweetal aandeelhouders en dat zijn de “Coöperatie Energieneutraal Koudekerke-Dishoek” en “Zeeuwind B.V.”, gelijkwaardige partners met beide 50% van de aandelen. “Zeeuwind B.V.” gaat ook voor ons het zonnepark beheren en is volledig op de hoogte van de stand van zaken betreffende de  obligaties. Deze organisatie staat verder af van  onze leden. Wij willen als bestuur bewust afstand houden.

Dus wanneer u vragen over  uw obligaties heeft kunt u via deze link: https://www.zeeuwind.nl/contact een vragenformulier invullen met uw vraag en uiteraard duidelijk aangeven dat het om “Zonnepark Koudekerke” gaat.

Ook telefonisch kunt u contact opnemen via 0118 474187

Het bestuur Coöperatie Energieneutraal Koudekerke-Dishoek

Bouw van het Zonnepark Koudekerke.

De bouw van het park op zich heeft toch wel enige vertraging opgelopen. Allereerst door de levertijd van de transformator, die de opgewekte energie van 1.500 Volt naar 10 Kilovolt transformeert, door de positieve spanning op de markt pas in juni leverbaar was kon de bouw niet op het door ons geplande moment van start gaan. De reden van het niet starten is dat de aannemer, die zes weken nodig heeft voor de bouw, dit in één aaneengesloten perioden wil doen. Onderbreking genereren altijd extra kosten en dat is overbodig omdat we wanneer de transformator er niet is ook niet aan het netwerk kunnen leveren. Dat was dus voor ons een tegenvaller door de spanning op de markt. Maar ook de natuur stak een stok tussen de spreekwoordelijke spaken. Een buizerd meende in de afgetopte bomen van “ons” park de gezinsuitbreiding te moeten plannen. Daar zijn in het kader van de natuur regels voor. Die houden in dat er vanaf de start van het broeden drie maanden geen verstorende activiteiten in de buurt van het nest mogen plaatsvinden en daar moeten we ons dan ook aan houden. Zodoende is de start nu gepland vanaf de tweede week van juli en zal de oplevering, na alle inspectie en test procedure ergens half september plaatsvinden. De officiële opening zal plaatsvinden op 24 oktober. We zijn als bestuur hard aan het werk om van dit heugelijke feit een gepast feest te maken en houden maar zeker onze leden op de hoogte.

P.S. De Buizerd heeft ook echt jongen gekregen, dus de rust heeft geholpen. 😉

Obligatie verkoop en ledenbestand

De obligatie verkoop startte op vrijdag 22 maart en liep tot 26 april. Het was voor het bestuur best een spannende tijd. Hoewel we er allemaal vanuit gingen dat we het benodigde bedrag van  € 440.000 zouden gaan halen, maar je weet zoiets nooit helemaal zeker. We hebben als bestuur onderling een weddenschap afgesloten over de datum dat we het bedrag gehaald zouden hebben. Dat ging er zo serieus aan toe dat er zelfs bij een gelijke datum een tijd bij gezet moest worden. De start was overweldigend. Vrijdag 22 maart was al een bedrag van € 185.000 aan koop van obligaties toegezegd. Het ging zo goed dat er een aantal keren door “Duurzaam Investeren” verhoogt moest worden en er enige dagen voor de sluitingsdatum ging het bedrag zelfs naar € 800.000 wat ook gehaald werd. De weddenschap voor het bedrag wat we als eigen inbreng moesten halen was al snel gehaald en de verliezer trakteerde het bestuur op de eerstvolgende vergadering op een heerlijke rode wijn die na afloop met veel smaak hebben genuttigd. Wat ook tijdens deze periode opviel dat er nog heel wat nieuwe leden hebben ingeschreven om toch te kunnen deelnemen aan dit mooie initiatief. Het leden bestand groeide in die periode van om en nabij de 90 naar 153 op 15 mei. Voor wat betreft de overschrijding van het bedrag, bijna een verdubbeling, hadden we gelukkig een goed plan gemaakt. Dat zat zo in elkaar dat de kleine kopers in elk geval niet buiten de boot zouden vallen. De grote investeerders zouden moeten inleveren. Dit met als doel dar er een zo groot mogelijk draagvlak gecreëerd werd en zo het er nu uit ziet is dat goed gelukt. Na de toewijzing, die we hebben uitbesteed omdat we als bestuur hebben besloten dat we niet wilden weten wie er hoeveel geïnvesteerd heeft, kregen alle investeerders te horen hoeveel zij toegewezen kregen en we hebben daar geen negatieve reacties over vernomen. De betaling kon gaan plaatsvinden en we hebben begrepen dat er, na een herinnering, door alle investeerders betaald is. Wij als bestuur prijzen ons gelukkig dat er zo veel belangstelling en gegadigden voor dit schitterend project is.

Winnaar ‘raambiljetten actie’

De raambiljet actie die we als bestuur van onze coöperatie hebben opgezet leidde ertoe dat er her en der in het dorp biljetten van ons zonnepark achter de ramen te vinden waren. Het waren er toch nog een dertigtal die hebben gemeld dat ze deze op een zichtbare plaats vanaf de openbare weg hadden aangebracht. Met deze lijst van deelnemers zijn wij, de voorzitter John van Wallenburg en ondergetekende, naar de voorzitter van de Dorpsraad Koudekerke gegaan. We hadden alle deelnemers een getal van 1 tot 30 toegekend en daarvan kaartjes met daarop het nummer gemaakt en deze in een grote enveloppe meegenomen. De voorzitter, Guido Herwegh, heeft daaruit 3 nummers getrokken. Het eerste nummer was de winnaar en de twee volgenden waren reserve, voor het geval dat het raambiljet niet aanwezig was of niet vanaf de openbare weg te zien was. John en ondergetekende hebben direct op de terugweg controle uitgevoerd en bij de eerste was het raak, hij was zichtbaar vanaf de weg en daar was dan ook gelijk de winnaar. Dit is mevrouw M. Reijnen die een obligatie van € 250,00 gewonnen heeft. Van harte gefeliciteerd! Onze secretaris heeft inmiddels alle formaliteiten afgehandeld.

Raambiljet actie

Om de bekendheid van de coöperatie te vergroten en mensen aan te moedigen om deel te nemen aan het zonnepark, organiseert onze coöperatie een raambiljet-actie. Deelnemers (die lid moeten zijn van de coöperatie) wordt gevraagd in de periode van 22 maart tot en met 26 april een affiche van de coöperatie zichtbaar achter het raam te hangen. Onder de deelnemers verloten we een obligatie ter waarde van €250. De raambiljetten en de spelregels voor de actie zijn verkrijgbaar op hierboven genoemde inloopavonden en bij de bestuursleden van coöperatie.

Spelregels raambiljet-actie.

  1. De Coöperatie Energieneutraal Koudekerke/Dishoek houdt een raambiljet-actie van 22 maart tot en met 26 april 2019. Doel van de actie is om meer bekendheid te geven aan de coöperatie en de bouw van het zonnepark.
  2. Leden van de coöperatie wordt gevraagd in de actieperiode een A3-poster met als titel ‘Wij Doen Mee’ zichtbaar vanaf de openbare weg achter hun raam (benedenverdieping) te hangen. Onder de deelnemers zal aan het eind van de actieperiode een zonnepark-obligatie ter waarde van € 250,- worden verloot.
  3. Alleen geregistreerde leden doen mee in de verloting van deze obligatie.
  4. Deelnemende leden moeten zich voor 22 maart aanmelden op een digitaal opgaveformulier, dat bereikbaar is via de deze link:
  5. De affiches en deze spelregels kunnen worden verkregen op de inloopavonden van 26 februari en 7 maart 2019 in de Klimop, Kerkstraat 2, Koudekerke. Zij kunnen ook worden opgehaald bij bestuursleden van de coöperatie.
  6. Uit degenen die zich hebben aangemeld en die geregistreerd zijn als lid wordt op of rond 26 april een winnaar getrokken. Voordien wordt natuurlijk gecheckt of er een affiche zichtbaar is opgehangen. De naam van de winnaar wordt na de trekking bekend gemaakt.
  7. Voor vragen en nadere informatie: 4371energieneutraal@gmail.com

Tussenstand 14-2-2019

Voor onze coöperatie breekt een belangrijke periode aan. Binnenkort start de feitelijke bouw van het Zonnepark aan de Braamweg en begint ook de intekening voor de obligaties, waarmee u financieel kunt investeren in dit zonnepark. Met dit emailbericht informeren wij u graag over de stand van zaken en over de mogelijkheden om vragen te stellen.

Stand van zaken bouw Zonnepark

De voorbereidingen voor de bouw van het zonnepark aan de Braamweg zijn volop aan de gang. De eerste schop gaat een dezer dagen de grond in. Er wordt begonnen met de aanleg van een kabelverbinding van het elektriciteitsnetwerk naar de locatie van het zonnepark. De bouw van het Zonnepark zelf begint waarschijnlijk half mei.

Uitgifte obligaties

De inschrijving voor obligaties is gepland van 22 maart tot en met 17 mei 2019. Daaraan voorafgaand vinden er twee inloopavonden plaats, waar u vragen kunt stellen over de obligaties en alles wat daarmee samenhangt. Wij hopen velen van u op deze avonden te kunnen begroeten. Zij worden gehouden op:

dinsdag 26 februari (19.00-22.00 uur)

donderdag 7 maart (19.00-22.00 uur)

in de Klimop, Kerkstraat 2 in Koudekerke.

In de weken daaraan voorafgaand zullen bestuursleden van de Coöperatie op de zaterdagochtenden van 16 februari en 23 februari op het dorpsplein en bij de supermarkt flyers uitdelen over de coöperatie. U kunt dan ook al met uw vragen bij hen terecht. Het informatiememorandum, met alle achtergrondinformatie over de obligatielening, komt waarschijnlijk op of rond het weekend van 23/24 februari beschikbaar op de website https://4371energieneutraal.org/

Maak kans op een gratis obligatie ter waarde van €250,-

Om de bekendheid van de coöperatie te vergroten en mensen aan te moedigen om deel te nemen aan het zonnepark, organiseert onze coöperatie een raambiljet-actie. Deelnemers (die lid moeten zijn van de coöperatie) wordt gevraagd in de periode van 22 maart tot en met 26 april een affiche van de coöperatie zichtbaar achter het raam te hangen. Onder de deelnemers verloten we een obligatie ter waarde van €250. De raambiljetten en de spelregels voor de actie zijn verkrijgbaar op hierboven genoemde inloopavonden en bij de bestuursleden van coöperatie.