Energieproductie 2022

Het jaar 2022 was een goed jaar voor Zonnepark Koudekerke. Het was een heel zonnig jaar, waardoor de energieproductie hoog was. Met name in juli en augustus was de productie hoger dan gemiddeld. Begin mei is er 2 weken lang één omvormer uit bedrijf geweest, maar dat heeft weinig effect gehad op de totale jaarproductie.

Daarnaast waren ook de elektriciteitsprijzen erg hoog. Deze combinatie zorgde voor een mooi resultaat voor het zonnepark.

Nieuwsbulletin september-oktober 2022

Beknopt verslag Algemene Ledenvergadering

27 september vond de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering plaats. Er waren negentien leden en vier bestuursleden aanwezig. Van een zevental leden en van één bestuurslid zijn afmeldingen ontvangen.

Er waren twee bestuursleden aftredend. Omdat er geen tegenkandidaten waren en de aftredende bestuursleden zich beschikbaar hadden gesteld voor nog een periode, werden de twee bestuursleden, John van Wallenburg en Wim Francke, respectievelijk voorzitter en penningmeester, met algemene stemmen herbenoemd voor een periode van drie jaar.

Het verslag van de vorige Algemene Ledenvergadering werd met een kleine wijziging vastgesteld.

Er werd verslag gedaan van de stand van zaken betreffende Zonnepark I en II. Zonnepark I heeft, door het hoge aantal zonuren gedurende afgelopen zomer, boven verwachting energie geleverd aan het net. Daardoor, maar evenzeer door de hoge prijzen van elektriciteit, is de financiële opbrengst ruim boven de begroting.

Voor het Energiepark (Zonnepark II) heeft de gemeente Veere een principe besluit genomen. Momenteel loopt de vergunningenprocedure en wordt een SDE-aanvraag voorbereid. Voor de realisatie van het park zijn we verder afhankelijk van de vorderingen van de gemeente met betrekking tot het verplaatsen van de manege in relatie met de uitbreiding van het bedrijventerrein. Na een aanvankelijke vertraging zit er volgens de gemeente weer schot in de zaak.

Door het bestuur is voorgesteld om het in 2022 en 2023 beschikbare dividend, in lijn met de statuten, aan te wenden voor het ondersteunen van de energie transitie bij verenigingen / instellingen binnen postcodegebied 4371 die zonder winstoogmerk een sociale / culturele bijdrage leveren aan de gemeenschap en voor de ontwikkeling van het Energiepark. Na toelichting van de bij de vergaderstukken gevoegde notitie en het beantwoorden van vragen door de voorzitter is het voorstel met een ruime meerderheid aangenomen.

Over het jaarverslag van 2021 werden geen vragen gesteld.

De jaarrekening van 2021 is door de kascommissie in orde bevonden en unaniem vastgesteld.

Na toelichting door de penningmeester hebben de leden ingestemd met de begroting voor 2023.

Na de rondvraag, waarin geen bijzondere vragen aan de orde kwamen, heeft de voorzitter de aanwezigen bedankt en de vergadering gesloten.

Het volledige verslag van de vergadering zal worden geagendeerd voor de volgende Algemene Ledenvergadering.

Het bestuur.

Verslag informatiebijeenkomst 21 september over een mogelijk Energiepark in Koudekerke

Bij de informatiebijeenkomst zijn ruim 30 personen aanwezig.

1. Opening
De bijeenkomst wordt geopend door Guido Herwig, voorzitter van de Dorpsraad. Hij heet iedereen welkom.

2. Inleiding door John van Wallenburg, voorzitter Coöperatie Energieneutraal Koudekerke Dishoek.
Hij maakt de volgende opmerkingen bij het te presenteren ontwerp:
– Volgens de opgave van de Regionale Energie Strategie (RES) dient de gemeente Veere in totaal 60 tot 70 MW zonne-energie op te wekken, 60 tot 70 MW is 25 keer de omvang van het zonnepark aan de Braamweg. Koudekerke/Dishoek dient daarvan een evenredig deel bij te dragen. De regie ligt bij het dorp, als het dorp dat tenminste oppakt.
– Benutten van daken van bedrijven als alternatief voor een zonnepark: dat valt tegen; er zijn 68 bedrijven benaderd maar de meeste vielen af bijvoorbeeld omdat de oppervlakte te klein was of de dakconstructie te licht of omdat er problemen waren met de netaansluiting. Uiteindelijk bleven er slechts drie over.
– We moeten het opwekken van energie niet aan de commercie over laten, want dan is er geen voordeel voor het dorp.
– Als het dorp zelf een energiepark ontwikkelt is verdere druk op de (agrarische) grond bij het dorp tegen te houden.
– Er komt een nieuwe toevoerweg vanaf het Karreveld naar de rotonde in de Braamweg.
– Het beoogde terrein voor het park (hoek Braamweg/rondweg) staat te koop. Voor dit terrein zijn beperkte mogelijkheden, goede agrarische productie is niet mogelijk en het terrein scoort hoog op de provinciale Zonneladder wat betreft geschiktheid voor gebruik als zonnepark. Er zijn nauwelijks alternatieve gebruiksmogelijkheden. De zonnepanelen liggen er 20 tot 25 jaar. Daarna kan een nieuwe afweging worden gemaakt.
– Bij het ontwerp is een kwalitatieve insteek gevolgd. Daartoe is een recreatieve functie toegevoegd (door het rondje dorp langs de bunkerroute te voltooien) met uitbreiding van de waterpartij (ook voor waterberging). Daarnaast wordt de plaatsing van een snellaadstation onderzocht als extra economische drager (dat maakt het plan ook economisch haalbaar) en ook de aanleg van een hub voor het parkeren (wat kan leiden tot afname van de parkeerdruk in het dorp, die is toegenomen door het betaald parkeren bij het strand).

Ontwerp mogelijk energiepark.

3. Toelichting op de landschappelijke inpassing door Jan van Minnebruggen, landschapsarchitect van Bosch & Slabbers
Deze maakt de volgende opmerkingen:
– er moet sprake zijn van een kwalitatieve inrichting van het zonnepark.
– het landschap zelf is altijd de basis van het ontwerp.
– zonnepanelen op daken heeft de voorkeur, maar de mogelijkheden daartoe zijn beperkt.
– landschappelijke inpassing betekent niet dat de zonnepanelen worden verstopt, ze worden ingepast.
– het beoogde perceel ligt behoorlijk laag (1 mtr lager dan de rondweg) zodat het zicht op de kerk blijft bestaan over de zonnepanelen heen.
Voor deze inpassing gelden de volgende randvoorwaarden:
– de panelen moeten laag geplaatst worden om de openheid behouden.
– visuele inpassing: om de panelen worden Zeeuwse hagen gepland als buffer.
– aan het water van de watergang moet ruimte geboden worden, en er moeten natuurlijke oevers worden aangelegd.
Daarnaast is het de bedoeling de bunkerroute te doortrekken via een bestaande brug en een trekpontje. Tussen het zonnepark en de Braamweg wordt een hoogstamboomgaard gepland met uitsparingen voor bijvoorbeeld een snellaadstation, fietsverhuur, streekwinkel en parkeren.
In aanvulling hierop merkt John van Wallenburg op dat de stand van zaken zo is dat er thans een optie ligt voor het zonnepark op het desbetreffende perceel. De eigenaren van het perceel zijn enthousiast, de provincie is ook enthousiast. De meerderheid van de raad stemt in. Alles gebeurt in samenwerking met Zeeuwind.

Ontwerp hoogstamboomgaard met uitsparingen voor bedrijven

4. Vragen en discussie onder leiding van Guido Herwig
De volgende opmerkingen worden gemaakt, gevolgd door het antwoord van de voorzitter van de coöperatie:
– Zeeuwse hagen zijn kaal in de winter; dit zal worden meegenomen in het ontwerp.
– op welke termijn vindt realisering plaats? Het streven is gericht op voltooiing binnen enkele jaren.
– hoe groot is het financiële gat bij dit ontwerp? Dat moet nog worden uitgewerkt, het is een lastige kwestie. In ieder geval mag er niet worden ingeboet op de kwaliteit.
– lid worden van de coöperatie is nog steeds mogelijk.
– wat zijn de consequenties voor de huidige benzinepomp in het dorp? Er is contact gezocht met de eigenaar van die pomp maar deze had geen belangstelling.
– de provincie zou gebruik van landbouwgrond onmogelijk willen maken: ook de filosofie van de coöperatie is het om zo min mogelijk landbouwgrond te gebruiken, maar er zal wel grond nodig zijn.
– is het niet mogelijk landbouw te plegen onder de zonnepanelen? Dat is een andere insteek dan die van de coöperatie.
– wordt de grond gekocht of gepacht? De grond staat nu te koop; als het doorgaat wordt Zeeuwind koper en de coöperatie pachter.
– de beoogde grond wordt nu gebruikt als weiland voor de paarden van de manege; is de gemeente wel bereid aan verplaatsing mee te werken? De coöperatie gaat daarvan uit.
– als de opgave van de Regionale Energie Strategie er is, waarom dan zo voorzichtig? Er moet sprake zijn van een kwalitatief goed ontwerp.
– kan de coöperatie niet rechtstreeks in overleg treden met de manegehouder? De coöperatie heeft niet de middelen om de manegehouder zelf uit te kopen.

Guido Herwig sluit de bijeenkomst.

Hierna heeft de Algemene Ledenvergadering plaatsgevonden, waar de gebruikelijke jaarstukken door de leden zijn goedgekeurd. Verder hebben de leden, mede gelet op het resultaat van de voorafgaande informatiebijeenkomst, ingestemd met een verder onderzoek naar de haalbaarheid van het gepresenteerde plan. Mogelijk kan dan eind 2021 of begin 2022 een besluit worden genomen over de realisatie.

Het bestuur.

Verkenning mogelijke realisatie Energielandschap

In verband met het gepubliceerde krantenartikel in de PZC van 26-4-2021 over de mogelijke realisatie van een Energiepark op de hoek Braamweg/Rondweg berichten wij u het volgende.

Vorig jaar hebben we vanwege de Corona-maatregelen op het laatste moment een geplande informatiebijeenkomst over de plannen voor het betreffende Energielandschap moeten afgelasten. We hebben, vanwege de beperkte omvang, toen wel de ledenvergadering kunnen houden. Maar daarbij aangegeven dat we over de plannen alle inwoners wilden informeren en niet alleen de leden. Dit alles in de veronderstelling dat we kort daarop alsnog een fysieke informatiebijeenkomst voor alle inwoners zouden kunnen organiseren. Helaas heeft de Corona-epidemie dat tot nu toe niet mogelijk gemaakt.

We hebben de tussenliggende tijd wel benut om parallel aan het informatiespoor de financiële haalbaarheid te verkennen. Als snel is duidelijk geworden dat het plan alleen financieel haalbaar is met een extra economische drager. We zien daarvoor een mogelijkheid in de vorm van de mogelijke realisatie van een E-snellaadstation op een gedeelte van het terrein, welke met een batterij aan het Zonnepark kan worden gekoppeld. Waarmee mede met het oog op de toerismemobiliteit de gehele zuidwest kust van Walcheren kan worden bestreken. Inmiddels heeft Agritank interesse getoond in een dergelijke mogelijkheid.

Voor een verdere verkenning was een principe besluit van de gemeente Veere noodzakelijk. Wij hebben het college daarover een jaar geleden aangesproken. Men heeft ons toen verwezen naar een op te stellen Kadernota Zonne-energie.

Twee weken geleden zijn we overvallen door de behandeling van het stuk in de commissie Ruimtelijke Ordening. We hebben toen in relatie met deze Kadernota, in een inspraakreactie aandacht gevraagd voor ons verzoek om een principe besluit voor het Energielandschap. Inmiddels is de Kadernota behandeld in de raad en heeft het gemeentebestuur aangegeven dat het plan daarbinnen gerealiseerd kan worden.

Dit betekent dat we de verkenning van de financiële haalbaarheid nu kunnen voortzetten. We hopen dat Corona het mogelijk maakt om rond de zomer alsnog een fysieke informatiebijeenkomst te kunnen organiseren voor alle inwoners en leden om het plan ter besluitvorming te kunnen voorleggen.

Nieuwsbulletin december 2020

Het jaar 2020 zullen we niet snel  vergeten, zowel privé als  Coöperatie Energieneutraal Koudekerke-Dishoek. Het jaar begon, voor ons Zonnepark,  na eerdere tegenslagen hoopvol, maar het werd in februari al duidelijk dat het een bewogen jaar zou kunnen worden. En dat werd het ook, want door het COVID 19 virus kon de Britse aannemer  de afrondende werkzaamheden  die noodzakelijk waren om het geheel aan de BV Zonnepark Koudekerke op te leveren, niet uitvoeren. De geplande opening moest om dezelfde reden afgeblazen worden. De geplande informatie avond voor een tweede Zonnepark kon  vanwege de door de overheid opgelegde maatregelen eveneens geen doorgang vinden. Deze informatie avond was in twee delen gesplitst. Het eerste deel was voor alle inwoners van postcode gebied 4371 toegankelijk, waarna de Alegemene Ledenvergadering plaats vond die alleen voor onze leden toegankelijk was. Er kon op deze bijeenkomst geen informatie over een mogelijk tweede zonnepark gegeven worden door de geringe opkomst en omdat er niet op verantwoorde wijze het plan gepresenteerd kon worden om een reëel beeld te vormen voor een nodig draagvlak hiervoor.

Ook de geplande open dag voor onze leden en enkele belangrijke genodigden, op 29 september, kon niet doorgaan. Alhoewel dat  het bijzonder slechte weer als oorzaak had, was dat toch ook een stevige tegenvaller voor ons als bestuur.

De Algemene Ledenvergadering kon met een beperkt aantal leden gelukkig wel doorgaan. Een gedetailleerd verslag zal aan de leden worden voorgelegd in de volgende Algemene Ledenvergadering. Toch willen wij hierbij wel melding maken dat de vacatures in het bestuur zijn  ingevuld.  Jan Begheyn, die als interim secretaris de functie van  Anton van Haperen had overgenomen was bereid deze functie voor de gangbare termijn op zich te nemen. Voor de functie van  Sjacco. Joziasse, algemeen bestuurslid en websitebeheerder, was  Karin Bosman bereid deze functie op zich te nemen en daar vanaf januari 2021 invulling aan te geven. Met de benoeming van deze twee personen werden unaniem door de vergadering ingestemd.

Natuurlijk werd er op gepaste wijze afscheid genomen van de beide aftredende bestuursleden die vanaf de oprichting van onze coöperatie zeer actief betrokken waren.

Het Zonnepark zal, zo het er nu uitziet, in februari 2021 functioneel en technisch worden opgeleverd. Vanaf februari 2020 leveren we overigens al energie aan het net en wordt voldaan aan de verwachtingen.

Het bestuur hoopt  dat begin 2021 alsnog de  informatieavond over een  mogelijk tweede Zonnepark door kan gaan.

Wij  wensen  u goede feestdagen en  een gezond 2021 toe!

Het Bestuur.

Uitnodiging informatiebijeenkomst 2de Zonnepark en algemene ledenvergadering EKD

__________________________________________________________________________________
Vergaderdatum en –tijd: dinsdag 29 september 2020, aanvang 19.30 uur (inloop vanaf 19.00 uur)
Vergaderplaats: Couburg, Duinstraat 4a, Koudekerke
__________________________________________________________________________________

Deze bijeenkomst bestaat uit twee gedeelten. Om te beginnen zal een mogelijke locatie voor een tweede Zonnepark in Koudekerke worden gepresenteerd. Daarna zal de reguliere ledenvergadering van de Coöperatie Energieneutraal Koudekerke/Dishoek worden gehouden. Dit laatste gedeelte is alleen toegankelijk voor leden van de coöperatie.

Informatiebijeenkomst over mogelijk tweede Zonnepark in Koudekerk (i.s.m. de Dorpsraad)

1. Opening

2. Presentatie van een mogelijk tweede zonnepark in Koudekerke
– Inleiding en presentatie van de locatie door Marco Spaans (Zeeuwind)
– Toelichting op de landschappelijke inpassing door een landschapsarchitect van Bosch & Slabbers
– Vragen en discussie onder leiding van Guido Herwig

Maatregelen i.v.m. Corona
Bij deze bijeenkomst dienen de coronaregels in acht te worden genomen.
In de Couburg is in corona-opstelling plaats voor 150 personen.
Daarom dienen belangstellenden zich uiterlijk 25 september per e-mail aan te melden op het e-mailadres van de Coöperatie (4371energieneutraal@gmail.com). Dit geldt zowel voor de leden van de Coöperatie als voor de belangstellenden/niet-leden die alleen de informatiebijeenkomst kunnen bijwonen.
Als zich 150 personen hebben aangemeld, is de zaal vol. Wie zich tijdig heeft aangemeld, is welkom; daarover ontvangt u geen schriftelijk bericht. Latere aanmelders ontvangen bericht dat zij de bijeenkomst helaas niet kunnen bijwonen

Verder gelden de volgende coronaregels:
• Wie aan de bijeenkomst wil deelnemen dient zelf gezond te zijn en ook geen gezinsleden met coronaklachten te hebben; daarvoor moet een gezondheidsverklaring worden overgelegd. Wilt u het bijgevoegde registratieformulier invullen en bij aanvang van de bijeenkomst afgeven?
• Tijdens de bijeenkomst dient te allen tijde 1,5 meter afstand te worden gehouden van de andere aanwezigen. De stoelen in de Couburg staan op voldoende afstand van elkaar.
• In de Couburg is een looproute aangeduid; van deze looproute kan niet worden afgeweken..


Aansluitend (i.v.m. corona geen pauze):

Ledenvergadering van Coöperatie Energieneutraal Koudekerke

1. Opening van de ledenvergadering en mededelingen

2. Benoeming nieuwe bestuursleden
– I.v.m. zijn benoeming tot raadslid heeft Anton van Haperen zijn bestuurslidmaatschap opgezegd
Het bestuur stelt voor in zijn plaats te benoemen: Jan Begheyn, Breeweg 8 te Koudekerke
– De benoemingstermijn van Sjacco Joziasse loopt af. Sjacco Joziasse stelt zich niet herkiesbaar.
Het bestuur stelt ter vergadering een nieuw bestuurslid voor ter benoeming
– Tevens wordt afscheid genomen van de vertrekkende bestuursleden

3. Verslag van de algemene ledenvergadering van 24 september 2019
(bijlage 1)

4. Stand van zaken Zonnepark Braamweg

5. Jaarverslag 2019

6. Financieel verslag 2019 en verslag Kascommissie

7. Begroting 2021 Coöperatie Energieneutraal Koudekerke/Dishoek

8. Voortzetting verkenning Zonnepark II
(De leden wordt gevraagd in te stemmen met voortzetting van de verkenning)

9. Actieplan en e-Mobiliteitsvisie/-plan
(ter info; wordt mondeling toegelicht)

10. Rondvraag

11. Sluiting