Verkenning mogelijke realisatie Energielandschap

In verband met het gepubliceerde krantenartikel in de PZC van 26-4-2021 over de mogelijke realisatie van een Energiepark op de hoek Braamweg/Rondweg berichten wij u het volgende.

Vorig jaar hebben we vanwege de Corona-maatregelen op het laatste moment een geplande informatiebijeenkomst over de plannen voor het betreffende Energielandschap moeten afgelasten. We hebben, vanwege de beperkte omvang, toen wel de ledenvergadering kunnen houden. Maar daarbij aangegeven dat we over de plannen alle inwoners wilden informeren en niet alleen de leden. Dit alles in de veronderstelling dat we kort daarop alsnog een fysieke informatiebijeenkomst voor alle inwoners zouden kunnen organiseren. Helaas heeft de Corona-epidemie dat tot nu toe niet mogelijk gemaakt.

We hebben de tussenliggende tijd wel benut om parallel aan het informatiespoor de financiële haalbaarheid te verkennen. Als snel is duidelijk geworden dat het plan alleen financieel haalbaar is met een extra economische drager. We zien daarvoor een mogelijkheid in de vorm van de mogelijke realisatie van een E-snellaadstation op een gedeelte van het terrein, welke met een batterij aan het Zonnepark kan worden gekoppeld. Waarmee mede met het oog op de toerismemobiliteit de gehele zuidwest kust van Walcheren kan worden bestreken. Inmiddels heeft Agritank interesse getoond in een dergelijke mogelijkheid.

Voor een verdere verkenning was een principe besluit van de gemeente Veere noodzakelijk. Wij hebben het college daarover een jaar geleden aangesproken. Men heeft ons toen verwezen naar een op te stellen Kadernota Zonne-energie.

Twee weken geleden zijn we overvallen door de behandeling van het stuk in de commissie Ruimtelijke Ordening. We hebben toen in relatie met deze Kadernota, in een inspraakreactie aandacht gevraagd voor ons verzoek om een principe besluit voor het Energielandschap. Inmiddels is de Kadernota behandeld in de raad en heeft het gemeentebestuur aangegeven dat het plan daarbinnen gerealiseerd kan worden.

Dit betekent dat we de verkenning van de financiële haalbaarheid nu kunnen voortzetten. We hopen dat Corona het mogelijk maakt om rond de zomer alsnog een fysieke informatiebijeenkomst te kunnen organiseren voor alle inwoners en leden om het plan ter besluitvorming te kunnen voorleggen.

Nieuwsbulletin december 2020

Het jaar 2020 zullen we niet snel  vergeten, zowel privé als  Coöperatie Energieneutraal Koudekerke-Dishoek. Het jaar begon, voor ons Zonnepark,  na eerdere tegenslagen hoopvol, maar het werd in februari al duidelijk dat het een bewogen jaar zou kunnen worden. En dat werd het ook, want door het COVID 19 virus kon de Britse aannemer  de afrondende werkzaamheden  die noodzakelijk waren om het geheel aan de BV Zonnepark Koudekerke op te leveren, niet uitvoeren. De geplande opening moest om dezelfde reden afgeblazen worden. De geplande informatie avond voor een tweede Zonnepark kon  vanwege de door de overheid opgelegde maatregelen eveneens geen doorgang vinden. Deze informatie avond was in twee delen gesplitst. Het eerste deel was voor alle inwoners van postcode gebied 4371 toegankelijk, waarna de Alegemene Ledenvergadering plaats vond die alleen voor onze leden toegankelijk was. Er kon op deze bijeenkomst geen informatie over een mogelijk tweede zonnepark gegeven worden door de geringe opkomst en omdat er niet op verantwoorde wijze het plan gepresenteerd kon worden om een reëel beeld te vormen voor een nodig draagvlak hiervoor.

Ook de geplande open dag voor onze leden en enkele belangrijke genodigden, op 29 september, kon niet doorgaan. Alhoewel dat  het bijzonder slechte weer als oorzaak had, was dat toch ook een stevige tegenvaller voor ons als bestuur.

De Algemene Ledenvergadering kon met een beperkt aantal leden gelukkig wel doorgaan. Een gedetailleerd verslag zal aan de leden worden voorgelegd in de volgende Algemene Ledenvergadering. Toch willen wij hierbij wel melding maken dat de vacatures in het bestuur zijn  ingevuld.  Jan Begheyn, die als interim secretaris de functie van  Anton van Haperen had overgenomen was bereid deze functie voor de gangbare termijn op zich te nemen. Voor de functie van  Sjacco. Joziasse, algemeen bestuurslid en websitebeheerder, was  Karin Bosman bereid deze functie op zich te nemen en daar vanaf januari 2021 invulling aan te geven. Met de benoeming van deze twee personen werden unaniem door de vergadering ingestemd.

Natuurlijk werd er op gepaste wijze afscheid genomen van de beide aftredende bestuursleden die vanaf de oprichting van onze coöperatie zeer actief betrokken waren.

Het Zonnepark zal, zo het er nu uitziet, in februari 2021 functioneel en technisch worden opgeleverd. Vanaf februari 2020 leveren we overigens al energie aan het net en wordt voldaan aan de verwachtingen.

Het bestuur hoopt  dat begin 2021 alsnog de  informatieavond over een  mogelijk tweede Zonnepark door kan gaan.

Wij  wensen  u goede feestdagen en  een gezond 2021 toe!

Het Bestuur.

BELANGRIJKE MEDEDELING 29-9-2020

Info-avond 29 september gaat niet door, alv gaat wel door, maar alleen voor leden
Tijdens zijn persconferentie van maandagavond 28 september heeft premier Rutte onder meer meegedeeld dat bijeenkomsten van meer dan 30 personen in besloten ruimten de komende drie weken niet zijn toegestaan.
Voor de bijeenkomst van morgenavond hebben zich meer dan dertig personen aangemeld, leden en niet-leden van de Coöperatie.
Daarom kan de info-avond niet doorgaan. Deze moet worden verplaatst naar een later tijdstip. Daarover zult u nader worden geïnformeerd.

Omdat het aantal leden van de Coöperatie dat zich heeft aangemeld wel kleiner is dan dertig, kan de algemene ledenvergadering wél doorgaan. Het bestuur acht het van belang dat deze wel doorgaat, omdat de wet het houden van deze vergadering voorschrijft.
Daarom deel ik de leden van de Coöperatie die zich hebben aangemeld mee dat de ledenvergadering wel doorgaat, dus op dinsdag 29 september in de Couburg om 19.30 uur. Deze vergadering is alleen voor leden van de Coöperatie, anderen hebben geen toegang.
De leden die de vergadering willen bezoeken wordt gevraagd het registratieformulier coronamaatregelen in te vullen en bij binnenkomst in te leveren.

Uitnodiging informatiebijeenkomst 2de Zonnepark en algemene ledenvergadering EKD

__________________________________________________________________________________
Vergaderdatum en –tijd: dinsdag 29 september 2020, aanvang 19.30 uur (inloop vanaf 19.00 uur)
Vergaderplaats: Couburg, Duinstraat 4a, Koudekerke
__________________________________________________________________________________

Deze bijeenkomst bestaat uit twee gedeelten. Om te beginnen zal een mogelijke locatie voor een tweede Zonnepark in Koudekerke worden gepresenteerd. Daarna zal de reguliere ledenvergadering van de Coöperatie Energieneutraal Koudekerke/Dishoek worden gehouden. Dit laatste gedeelte is alleen toegankelijk voor leden van de coöperatie.

Informatiebijeenkomst over mogelijk tweede Zonnepark in Koudekerk (i.s.m. de Dorpsraad)

1. Opening

2. Presentatie van een mogelijk tweede zonnepark in Koudekerke
– Inleiding en presentatie van de locatie door Marco Spaans (Zeeuwind)
– Toelichting op de landschappelijke inpassing door een landschapsarchitect van Bosch & Slabbers
– Vragen en discussie onder leiding van Guido Herwig

Maatregelen i.v.m. Corona
Bij deze bijeenkomst dienen de coronaregels in acht te worden genomen.
In de Couburg is in corona-opstelling plaats voor 150 personen.
Daarom dienen belangstellenden zich uiterlijk 25 september per e-mail aan te melden op het e-mailadres van de Coöperatie (4371energieneutraal@gmail.com). Dit geldt zowel voor de leden van de Coöperatie als voor de belangstellenden/niet-leden die alleen de informatiebijeenkomst kunnen bijwonen.
Als zich 150 personen hebben aangemeld, is de zaal vol. Wie zich tijdig heeft aangemeld, is welkom; daarover ontvangt u geen schriftelijk bericht. Latere aanmelders ontvangen bericht dat zij de bijeenkomst helaas niet kunnen bijwonen

Verder gelden de volgende coronaregels:
• Wie aan de bijeenkomst wil deelnemen dient zelf gezond te zijn en ook geen gezinsleden met coronaklachten te hebben; daarvoor moet een gezondheidsverklaring worden overgelegd. Wilt u het bijgevoegde registratieformulier invullen en bij aanvang van de bijeenkomst afgeven?
• Tijdens de bijeenkomst dient te allen tijde 1,5 meter afstand te worden gehouden van de andere aanwezigen. De stoelen in de Couburg staan op voldoende afstand van elkaar.
• In de Couburg is een looproute aangeduid; van deze looproute kan niet worden afgeweken..


Aansluitend (i.v.m. corona geen pauze):

Ledenvergadering van Coöperatie Energieneutraal Koudekerke

1. Opening van de ledenvergadering en mededelingen

2. Benoeming nieuwe bestuursleden
– I.v.m. zijn benoeming tot raadslid heeft Anton van Haperen zijn bestuurslidmaatschap opgezegd
Het bestuur stelt voor in zijn plaats te benoemen: Jan Begheyn, Breeweg 8 te Koudekerke
– De benoemingstermijn van Sjacco Joziasse loopt af. Sjacco Joziasse stelt zich niet herkiesbaar.
Het bestuur stelt ter vergadering een nieuw bestuurslid voor ter benoeming
– Tevens wordt afscheid genomen van de vertrekkende bestuursleden

3. Verslag van de algemene ledenvergadering van 24 september 2019
(bijlage 1)

4. Stand van zaken Zonnepark Braamweg

5. Jaarverslag 2019

6. Financieel verslag 2019 en verslag Kascommissie

7. Begroting 2021 Coöperatie Energieneutraal Koudekerke/Dishoek

8. Voortzetting verkenning Zonnepark II
(De leden wordt gevraagd in te stemmen met voortzetting van de verkenning)

9. Actieplan en e-Mobiliteitsvisie/-plan
(ter info; wordt mondeling toegelicht)

10. Rondvraag

11. Sluiting

Uitnodiging open dag Zonnepark op 26 september.

Aan de leden van onze coöperatie en andere belangstellenden
Zoals u weet hebben wij de eerder geplande open dag ter bezichtiging van het Zonnepark aan de Braamweg op 23 april 2020 moeten afzeggen in verband met corona.

Het bestuur wil de leden van de coöperatie graag in de gelegenheid stellen alsnog het Zonnepark te bezichtigen. U zult begrijpen dat in verband met corona deze bezichtiging aan strikte regels is onderworpen.
Ook voor deze bezichtiging gelden de algemene coronaregels, en daarnaast regels die daaruit voortvloeien:
• Wie aan de bezichtiging wil deelnemen dient zelf gezond te zijn en ook geen gezinsleden met coronaklachten te hebben;
• Tijdens de bezichtiging dient te allen tijde 1,5 meter afstand te worden gehouden van de andere aanwezigen;
• In het Zonnepark is een looproute aangeduid; daardoor worden de binnenkomende bezoekers gescheiden van de vertrekkende bezoekers. Van deze looproute kan niet worden afgeweken;
• Om het bezoek van de belangstellenden te spreiden zijn vier blokken gemaakt. Deze blokken beginnen om 1:00 uur, 2:00 uur, 3:00 uur en 4:00 uur. In ieder blok worden de bezoekers verdeeld over drie groepen, die onder begeleiding van een gids het Zonnepark bezoeken. De aanwijzingen van de gids moeten worden opgevolgd. Na afloop van de rondleiding moet het Zonnepark meteen worden verlaten langs de aangegeven looproute;
Belangstellenden dienen zich vooraf per e-mail aan te melden op het e-mailadres van de coöperatie (Cooperatie Energieneutraal Koudekerke/Dishoek 4371energieneutraal@gmail.com ). In de e-mail kunnen zij aangeven in welk blok zij het Zonnepark willen bezoeken; daarbij kan een eerste en een tweede voorkeur worden aangegeven.
• Bezoek is alleen mogelijk voor leden van de coöperatie, eventueel vergezeld van een gezinslid, alsmede voor niet-leden die door het bestuur worden uitgenodigd. Belangstellenden ontvangen na hun opgave van de coöperatie een e-mail het met daarin het tijdstip waarop zij worden verwacht.
• Parkeren bij het Zonnepark kan alleen langs de Braamweg; deze is voor auto’s doodlopend, zodat na vertrek op de weg moet worden gekeerd. Het is dan ook beter om met de fiets te komen (of lopend).
Verzocht wordt niet te blijven napraten na de bezichtiging maar meteen te vertrekken.

Nieuwsbulletin juni 2020

Zoals eerder bericht heeft de Corona-epidemie een streep getrokken door de in het voorjaar geplande informatiebijeenkomst 2e Zonnepark/Ledenvergadering en de opening van ons Zonnepark. Inmiddels is het bestuur op ‘gepaste afstand’ twee keer bij elkaar geweest om te bezien hoe we binnen de Corona-regels beide bijeenkomsten weer kunnen oppakken.
Gezien de Corona-regels hebben we besloten af te zien van een opening van het Zonnepark en in plaats daarvan een open dag te organiseren waarbij de leden in kleinere groepen het park aan de Braamweg kunnen bezoeken. We hebben daarvoor zaterdag 26 september 2020 gepland. Eind augustus nemen we daarover een definitief besluit en zullen we kenbaar maken hoe en wanneer u zich daarvoor kunt aanmelden.

Voor de samen met de Dorpsraad te organiseren informatiebijeenkomst t.b.v. alle inwoners van Koudekerke-Dishoek over een mogelijk 2e Zonnepark met aansluitend een ALV hebben we de sporthal gereserveerd op dinsdag 29 september 2020. De ruimte in de sporthal biedt ons de gelegenheid om minimaal 100 personen te ontvangen met stoelen op 1,5 m afstand. Ook hierover nemen we eind augustus, mede gelet op de ontwikkelingen m.b.t. de Corona-maatregelen, een definitief besluit, waarna we u een uitnodiging zullen sturen. U wordt verzocht beide data alvast te reserveren.
Verder hebben alle leden een mail ontvangen waarin het vertrek van onze zeer gewaardeerde secretaris Anton van Haperen is aangekondigd. De reden daarvoor is de onverwachte benoeming van Anton in de gemeenteraad ter vervanging van een kandidaat met gezondheidsproblemen. Vanwege mogelijke belangenverstrengeling vond Anton het niet verantwoord om aan te blijven in het bestuur. We zullen hem missen, maar zijn zeer verheugd dat we, na een oproep onder de leden zonder respons, Jan Begeyn bereid hebben gevonden om de ontstane vacature in te vullen. Jan is gepensioneerd, heeft een juridische achtergrond en woont inmiddels ± 30 jaar in Koudekerke. Jan gaat voorlopig als interim aan de slag en we wensen hem daarbij veel succes. We zullen hem tijdens de ALV aan u voorstellen en hopen hem dan officieel te kunnen benoemen. Tijdens de laatste bestuursvergadering hebben we, met dank voor zijn vele verdiensten, afscheid genomen van Anton, maar zullen dit uiteraard officieel doen tijdens de komende ALV.

Tot zover mededelingen over bestuurszaken.

Het Zonnepark

We krijgen van verschillende mensen de vraag of het park nu wel of niet klaar is, omdat er nog steeds een werkbus bij de ingang staat. Het park is klaar en levert al sinds februari energie, maar de beveiliging is nog niet gereed en de oplevering heeft nog niet plaats kunnen vinden omdat de Engelse aannemer in lockdown zit. Tot die tijd houdt een Engelse bewaker toezicht.
Met de productie van het Zonnepark gaat het ons voor de ‘wind’ met een record aantal zonne-uren en het lengen van de dagen. In onderstaande grafiek is te zien wat de opbrengst is. Er wordt naarstig gesleuteld aan de mogelijkheid om op elk willekeurig moment via de website te kunnen zien wat de opbrengst in kWh’s is. Tot die tijd houden we u op de hoogte met een grafiek als onderstaand.

Het bestuur.