Uitnodiging informatiebijeenkomst 2de Zonnepark en algemene ledenvergadering EKD

__________________________________________________________________________________
Vergaderdatum en –tijd: dinsdag 29 september 2020, aanvang 19.30 uur (inloop vanaf 19.00 uur)
Vergaderplaats: Couburg, Duinstraat 4a, Koudekerke
__________________________________________________________________________________

Deze bijeenkomst bestaat uit twee gedeelten. Om te beginnen zal een mogelijke locatie voor een tweede Zonnepark in Koudekerke worden gepresenteerd. Daarna zal de reguliere ledenvergadering van de Coöperatie Energieneutraal Koudekerke/Dishoek worden gehouden. Dit laatste gedeelte is alleen toegankelijk voor leden van de coöperatie.

Informatiebijeenkomst over mogelijk tweede Zonnepark in Koudekerk (i.s.m. de Dorpsraad)

1. Opening

2. Presentatie van een mogelijk tweede zonnepark in Koudekerke
– Inleiding en presentatie van de locatie door Marco Spaans (Zeeuwind)
– Toelichting op de landschappelijke inpassing door een landschapsarchitect van Bosch & Slabbers
– Vragen en discussie onder leiding van Guido Herwig

Maatregelen i.v.m. Corona
Bij deze bijeenkomst dienen de coronaregels in acht te worden genomen.
In de Couburg is in corona-opstelling plaats voor 150 personen.
Daarom dienen belangstellenden zich uiterlijk 25 september per e-mail aan te melden op het e-mailadres van de Coöperatie (4371energieneutraal@gmail.com). Dit geldt zowel voor de leden van de Coöperatie als voor de belangstellenden/niet-leden die alleen de informatiebijeenkomst kunnen bijwonen.
Als zich 150 personen hebben aangemeld, is de zaal vol. Wie zich tijdig heeft aangemeld, is welkom; daarover ontvangt u geen schriftelijk bericht. Latere aanmelders ontvangen bericht dat zij de bijeenkomst helaas niet kunnen bijwonen

Verder gelden de volgende coronaregels:
• Wie aan de bijeenkomst wil deelnemen dient zelf gezond te zijn en ook geen gezinsleden met coronaklachten te hebben; daarvoor moet een gezondheidsverklaring worden overgelegd. Wilt u het bijgevoegde registratieformulier invullen en bij aanvang van de bijeenkomst afgeven?
• Tijdens de bijeenkomst dient te allen tijde 1,5 meter afstand te worden gehouden van de andere aanwezigen. De stoelen in de Couburg staan op voldoende afstand van elkaar.
• In de Couburg is een looproute aangeduid; van deze looproute kan niet worden afgeweken..


Aansluitend (i.v.m. corona geen pauze):

Ledenvergadering van Coöperatie Energieneutraal Koudekerke

1. Opening van de ledenvergadering en mededelingen

2. Benoeming nieuwe bestuursleden
– I.v.m. zijn benoeming tot raadslid heeft Anton van Haperen zijn bestuurslidmaatschap opgezegd
Het bestuur stelt voor in zijn plaats te benoemen: Jan Begheyn, Breeweg 8 te Koudekerke
– De benoemingstermijn van Sjacco Joziasse loopt af. Sjacco Joziasse stelt zich niet herkiesbaar.
Het bestuur stelt ter vergadering een nieuw bestuurslid voor ter benoeming
– Tevens wordt afscheid genomen van de vertrekkende bestuursleden

3. Verslag van de algemene ledenvergadering van 24 september 2019
(bijlage 1)

4. Stand van zaken Zonnepark Braamweg

5. Jaarverslag 2019

6. Financieel verslag 2019 en verslag Kascommissie

7. Begroting 2021 Coöperatie Energieneutraal Koudekerke/Dishoek

8. Voortzetting verkenning Zonnepark II
(De leden wordt gevraagd in te stemmen met voortzetting van de verkenning)

9. Actieplan en e-Mobiliteitsvisie/-plan
(ter info; wordt mondeling toegelicht)

10. Rondvraag

11. Sluiting

Uitnodiging open dag Zonnepark op 26 september.

Aan de leden van onze coöperatie en andere belangstellenden
Zoals u weet hebben wij de eerder geplande open dag ter bezichtiging van het Zonnepark aan de Braamweg op 23 april 2020 moeten afzeggen in verband met corona.

Het bestuur wil de leden van de coöperatie graag in de gelegenheid stellen alsnog het Zonnepark te bezichtigen. U zult begrijpen dat in verband met corona deze bezichtiging aan strikte regels is onderworpen.
Ook voor deze bezichtiging gelden de algemene coronaregels, en daarnaast regels die daaruit voortvloeien:
• Wie aan de bezichtiging wil deelnemen dient zelf gezond te zijn en ook geen gezinsleden met coronaklachten te hebben;
• Tijdens de bezichtiging dient te allen tijde 1,5 meter afstand te worden gehouden van de andere aanwezigen;
• In het Zonnepark is een looproute aangeduid; daardoor worden de binnenkomende bezoekers gescheiden van de vertrekkende bezoekers. Van deze looproute kan niet worden afgeweken;
• Om het bezoek van de belangstellenden te spreiden zijn vier blokken gemaakt. Deze blokken beginnen om 1:00 uur, 2:00 uur, 3:00 uur en 4:00 uur. In ieder blok worden de bezoekers verdeeld over drie groepen, die onder begeleiding van een gids het Zonnepark bezoeken. De aanwijzingen van de gids moeten worden opgevolgd. Na afloop van de rondleiding moet het Zonnepark meteen worden verlaten langs de aangegeven looproute;
Belangstellenden dienen zich vooraf per e-mail aan te melden op het e-mailadres van de coöperatie (Cooperatie Energieneutraal Koudekerke/Dishoek 4371energieneutraal@gmail.com ). In de e-mail kunnen zij aangeven in welk blok zij het Zonnepark willen bezoeken; daarbij kan een eerste en een tweede voorkeur worden aangegeven.
• Bezoek is alleen mogelijk voor leden van de coöperatie, eventueel vergezeld van een gezinslid, alsmede voor niet-leden die door het bestuur worden uitgenodigd. Belangstellenden ontvangen na hun opgave van de coöperatie een e-mail het met daarin het tijdstip waarop zij worden verwacht.
• Parkeren bij het Zonnepark kan alleen langs de Braamweg; deze is voor auto’s doodlopend, zodat na vertrek op de weg moet worden gekeerd. Het is dan ook beter om met de fiets te komen (of lopend).
Verzocht wordt niet te blijven napraten na de bezichtiging maar meteen te vertrekken.